Jesteś tutaj:
Opieka społeczna
27.03.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Zasiłek stały

Zasiłek stały to świadczenie z pomocy społecznej. Przysługuje ono obowiązkowo osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, które spełniają kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie ich dochodu do kryterium ustawowego. Zasiłek stały jest przyznawany na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Kto może otrzymać to świadczenie?
Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy w przypadku, gdy jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli kwoty 477,-zł,
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinnie, czyli kwoty 351,-zł.

Osoba niezdolna do pracy z powodu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (w przypadku kobiety) i 65 lat (w przypadku mężczyzny). Całkowita niezdolność do pracy oznacza z kolei:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli niezdolność do jakiekolwiek pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarza orzecznika, czy Komisji ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji) albo
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów albo
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności potwierdzony odpowiednim orzeczeniem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Osoba samotnie gospodarująca to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe. Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.


Kiedy zasiłek nie przysługuje?

Prawa do tego świadczenia nie ma osoba uprawniona do renty socjalnej oraz uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłku stałego nie otrzyma również osoba otrzymująca dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.


Na wniosek lub z urzędu

Zasiłek stały jest przyznawany na wniosek zainteresowanej osoby, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby za zgodą jej lub jej przedstawiciela ustawowego. Mogą się zdarzyć sytuacje, że zostanie on przyznany z urzędu. Wniosek o przyznanie tego świadczenia można złożyć pisemnie lub ustnie - w formie protokołu, który sporządza pracownik właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty poświadczające wiek osoby uprawnionej, orzeczenia o inwalidztwie lub niepełnosprawności, itd. Pracownik socjalny może również żądać oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie musi zostać o tym pouczony przed jego złożeniem. Przed przyznaniem prawa do zasiłku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Jest on przeprowadzany w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o pomoc. Przyznanie zasiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.