Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
24.09.2014 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,63/4

Pacjencie pamiętaj, że możesz zgłosić sprzeciw do Komisji Lekarskiej

Komisja lekarska jest podmiotem, do którego pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.. Powołanie komisji lekarskiej stanowi wyraz realizacji prawa pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu, gwarantowanego ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów. Jednak zasady funkcjonowania wyżej opisanego podmiotu regulują odrębne przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgłoszenie sprzeciwu do Komisji Lekarskiej


Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Wymaga on uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta, na które opinia albo orzeczenie ma wpływ. W przypadku niespełnienia wymagań określonych wyżej sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła.

 

 

Posiedzenia Komisji Lekarskiej. Wezwanie pacjenta do stawienia się na badanie


Komisja Lekarska działa na posiedzeniach. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu badania pacjenta, Przewodniczący wyznacza termin badania, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta oraz okoliczności mające wpływ na realizację jego praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przewodniczący zawiadamia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o terminie posiedzenia Komisji Lekarskiej lub o terminie, miejscu i zakresie badania na wskazany przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego adres do korespondencji lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź telefonicznej. W razie niestawienia się pacjenta na badanie Komisja Lekarska wydaje orzeczenie wyłącznie na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym dostarczonej przez pacjenta.


Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Lekarskiej, z wyjątkiem części posiedzenia, w trakcie której odbywa się narada i głosowanie nad orzeczeniem, oraz może on udzielać informacji i wyjaśnień w sprawie.
Posiedzenia Komisji Lekarskiej są protokołowane. Protokół, podpisywany przez Przewodniczącego, zawiera:

 

 1. oznaczenie daty posiedzenia Komisji Lekarskiej;
 2. imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe członków Komisji;
 3. dane pacjenta lub przedstawiciela ustawowego:
 • imię i nazwisko,
 • miejsce zamieszkania,
 • numer PESEL, a jeżeli nie posiada numeru PESEL - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Rozstrzygnięcie Komisji Lekarskiej


Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu. Wydaje ona orzeczenie bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu tej komisji. Komisja Lekarska wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie i uzasadnienie orzeczenia po naradzie. Członek Komisji Lekarskiej, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie.
Orzeczenie sporządzone w dwóch egzemplarzach podpisuje cały skład Komisji Lekarskiej. Przewodniczący na posiedzeniu Komisji Lekarskiej, na którym wydano orzeczenie, odczytuje jego treść, przytaczając główne motywy uzasadnienia. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu niezwłocznie, a jeżeli nie uczestniczyli oni w posiedzeniu Komisji Lekarskiej - nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.

 

Uzasadnienie orzeczenia zawiera:

 

 • opis przebiegu posiedzenia Komisji Lekarskiej, w tym informację o podjętym rozstrzygnięciu co do opinii albo orzeczenia, wobec którego wniesiono sprzeciw;
 • okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie badania.

 

Od rozstrzygnięcia Komisji Lekarskiej nie przysługuje odwołanie.

 

Skład Komisji Lekarskiej


W skład Komisji Lekarskiej wchodzi trzech lekarzy powołanych przez Rzecznika Praw Pacjenta z listy lekarzy, w tym dwóch tej samej specjalności, co lekarz, który wydał opinię albo orzeczenie lekarskie. Konsultanci krajowi, w porozumieniu z właściwymi konsultantami wojewódzkimi, opracowują raz w roku w terminie do dnia 30 marca, listę lekarzy w danej dziedzinie medycyny, którzy mogą być członkami Komisji Lekarskiej.

 

Wynagrodzenie członków Komisji Lekarskiej oraz koszty jej działania


Z tytułu uczestnictwa w Komisji Lekarskiej lekarzowi przysługuje wynagrodzenie, które ustala Rzecznik Praw Pacjenta. Koszty działania Komisji są finansowane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Rzecznika Praw Pacjenta.


Przewodniczący Komisji Lekarskiej


Przewodniczącego Komisji Lekarskiej wyznacza Rzecznik Praw Pacjenta spośród członków Komisji Lekarskiej. Do jego zadań należy:

 

 1. zwoływanie posiedzeń Komisji Lekarskiej;
 2. ustalanie porządku posiedzenia Komisji Lekarskiej;
 3. przekazywanie członkom Komisji Lekarskiej kopii dokumentacji medycznej pacjenta stanowiącej podstawę wydania opinii lub orzeczenia;
 4. podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji Lekarskiej decyzji o przeprowadzeniu badania pacjenta oraz określanie zakresu tego badania;
 5. zawiadamianie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o terminie posiedzenia Komisji Lekarskiej lub o terminie, miejscu i zakresie badania.

 

Wyłączenie członka Komisji Lekarskiej


Członek Komisji Lekarskiej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu przed Komisją Lekarską z urzędu lub na wniosek pacjenta albo jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli:

 

 1. wydał zaskarżoną opinię albo orzeczenie;
 2. jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia lekarza, który wydał zaskarżoną opinię albo orzeczenie;
 3. zaskarżoną opinię albo orzeczenie wydał lekarz związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 4. zaskarżoną opinię albo orzeczenie wydał lekarz pozostający wobec niego w stosunku nadrzędności lub podrzędności służbowej.


Powody wyłączenia członka Komisji Lekarskiej od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.


W terminie 3 dni od dnia wyłączenia dotychczasowego członka Komisji Lekarskiej powołuje się nowego członka Komisji Lekarskiej. O powołaniu lekarza na członka Komisji Lekarskiej oraz o terminach posiedzeń Komisji Lekarskiej informuje się pracodawcę tego lekarza.

 

Podstawa prawna:


Art. 31, art. 32 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
§2, §3, §4, §5, §6, §7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.