Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
07.07.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
2,5/4

Czy rodzic z ograniczoną włądzą rodzicielską może uzyskać informacje o stanie zdrowia dziecka?

Co do zasady dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która przysługuje obojgu rodzicom. Jednakże, jeśli wymaga tego dobro dziecka, sąd w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Władza rodzicielska


Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli rodzice dziecka nie pozostają ze sobą w związku małżeńskim, to władza rodzicielska przysługuje również ojcu dziecka w przypadku, gdy uzna on dziecko oraz uzyska władzę rodzicielską z mocy prawa w razie sądowego ustalenia ojcostwa. Natomiast w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, to wówczas władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.


Co obejmuje pojęcie władza rodzicielska?


Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko, które pozostaje pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. Należy podkreślić, że władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Są oni zobowiązani do tego, aby troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Natomiast rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej. Rodzice zobowiązani są również do tego, aby sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.


Ograniczenie władzy rodzicielskiej


W sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiego rodzica jedynie do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może również pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Należy zaznaczyć, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

 


Ograniczenie władzy rodzicielskiej, a prawo do informacji na temat stanu zdrowia dziecka przebywającego w szpitalu


Rodzic dziecka, któremu na podstawie orzeczenia sądu została ograniczona władza rodzicielska, ale jednocześnie zostało mu zapewnione prawo do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka – zachowuje przymiot przedstawiciela ustawowego. Oznacza to, że rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską – w opisanej sytuacji – zachowuje uprawnienia wynikające z regulacji zawartych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Chodzi tutaj m.in. o prawo do informacji o stanie zdrowia dziecka lub o prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dziecka. Należy podkreślić, że w takiej sytuacji rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską nie potrzebuje zgody drugiego z rodziców np. na udostępnienie mu dokumentacji medycznej dziecka.

 

Z przesłanej przez Ministra Sprawiedliwości do Rzecznika Praw Pacjenta opinii wynika, że istota ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzica do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka sprowadza się do tego, że sąd określa w orzeczeniu, co rodzicowi wolno w stosunku do dziecka. Dlatego też danemu rodzicowi przysługują tylko takie uprawnienia z zakresu władzy rodzicielskiej, o jakich pozytywnie orzekł sąd. Natomiast w pozostałych niewyszczególnionym zakresie rodzic jest tej władzy w stosunku do dziecka pozbawiony. W zakresie, w jakim władza rodzicielska została określona w postanowieniu sądu, jako nadal przysługująca danemu rodzicowi wobec dziecka, rodzic ten zachowuje – w tych właśnie ramach, które wyznaczył sąd - pełnię praw, na równi z drugim z rodziców. Zatem, w przypadku gdy władza rodzicielska została ograniczona do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, to w tym zakresie można powiedzieć, że rodzicowi przysługuje pełnia tej władzy. W istotnych sprawach dziecka oboje rodzice wykonują zatem władzę rodzicielską na tych samych zasadach i prawach (…) W przypadku, gdy dojdzie do braku porozumienia w istotnych sprawach dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.


Podstawa prawna:


art. 92 – 112 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788 j.t.),
art. 9, art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 j.t.)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.