Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
31.10.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Od 1 stycznia 2012r. obowiązują zmienione przepisy Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r., Nr 0, poz. 159 ze zm.), które wprowadziły zasadnicze zmiany w zakresie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych. Po zmianach pacjent, będący ofiarą błędu lekarskiego, może dochodzić swoich praw albo na drodze postępowania sądowego albo też wszcząć postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zdarzenie medyczne

Nowelizacja wprowadziła pojęcie zdarzenia medycznego. Przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

- diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby, 

- leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,

- zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Wybór pacjenta

Należy pamiętać, że postępowanie przed wojewódzką komisją jest odrębnym trybem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjenta. Dodatkowo nie może być ono wszczęte w przypadku, gdy prawomocnie osądzono już sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo toczy się odpowiednie postępowanie cywilne, czy też postępowanie karne w sprawie o przestępstwo. W sytuacji, gdy zostało zakończone postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lub odpowiedzialności karnej, postępowanie przed wojewódzką komisją jest podejmowane z urzędu. Pacjent może więc wybrać, czy chce dochodzić swoich praw przed sądem, czy też komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz
To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
  Wypłata świadczenia Wydane przez wojewódzką komisję orzeczenie o zdarzeniu medycznym wiąże ubezpieczyciela podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, w którym doszło do powstania szkody.
[...]
  Wszczęcie postępowania Z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji, w przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia może wystąpić pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy a w przypadku jego śmierci – spadkobierca pacjenta.
[...]
 Odwołanie Wnioskodawca, szpital oraz ubezpieczyciel mają prawo złożyć do wojewódzkiej komisji umotywowany wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
[...]
Ponadto podmiot składający wniosek, podmiot leczniczy prowadzący szpital oraz ubezpieczyciel mogą, w terminie 30 dni, wnieść skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wojewódzkiej komisji.
[...]
Przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: - diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,  - leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, - zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
[...]
Za pośrednictwem komisji, zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu orzeczenia ma obowiązek przedstawić uprawnionemu propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia.
[...]
  Orzeczenie o zdarzeniu medycznym Po zakończeniu postępowania komisja wydaje, w formie pisemnej, orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub jego braku wraz z uzasadnieniem.
[...]
. Jeśli ubezpieczyciel w terminie 30 dni nie przedstawi propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia, powstaje po jego stronie zobowiązanie do ich wypłaty w wysokości określonej we wniosku.
[...]
Wojewódzka komisja wystawia wówczas zaświadczenie, w którym stwierdza złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość świadczenia oraz nieprzedstawienie propozycji wypłaty przez ubezpieczyciela.
[...]
Wybór pacjenta Należy pamiętać, że postępowanie przed wojewódzką komisją jest odrębnym trybem dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez pacjenta.
[...]
Jeśli ubezpieczyciel w terminie 30 dni nie przedstawi propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia, powstaje po jego stronie zobowiązanie do ich wypłaty w wysokości określonej we wniosku.
[...]
Postępowanie przed wojewódzką komisją rozpoczyna ustalenie stanowiska wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności kierownika placówki medycznej, w której doszło do zdarzenia, a także jego ubezpieczyciela.
[...]
    Wojewódzka komisja  Siedzibą wojewódzkiej komisji jest siedziba właściwego urzędu wojewódzkiego.
[...]
Pacjent może więc wybrać, czy chce dochodzić swoich praw przed sądem, czy też komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
[...]
Zdarzenie medyczne Nowelizacja wprowadziła pojęcie zdarzenia medycznego.
[...]
Dodatkowo nie może być ono wszczęte w przypadku, gdy prawomocnie osądzono już sprawę o odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo toczy się odpowiednie postępowanie cywilne, czy też postępowanie karne w sprawie o przestępstwo.
[...]
W skład wojewódzkiej komisji wchodzi 16 członków, w tym: - 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, którzy wykonują zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych, - 8 członków posiadających co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych, którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta oraz korzystają z pełni praw publicznych.
[...]
000,-zł, natomiast w razie śmierci pacjenta nie może być wyższa niż 300.
[...]
000,-zł. Przyjęcie propozycji przez pacjenta oznacza zrzeczenie się dochodzenia roszczeń przed sądem.
[...]
Skargę można oprzeć wyłącznie na naruszeniu przepisów dotyczących postępowania przed komisją.
[...]
Komisja orzeka w składzie 4-osobowym.
[...]
Komisja powinna go rozpatrzyć w terminie 30 dni od jego otrzymania.
[...]
Ponadto członek wojewódzkiej komisji nie może wstrzymać się od głosu.
[...]
Przyjęcie propozycji przez pacjenta oznacza zrzeczenie się dochodzenia roszczeń przed sądem.
[...]
W dalszej kolejności komisja dokonuje analizy wniosku oraz złożonych oświadczeń, bada zgromadzony materiał dowodowy, może również wzywać podmioty zainteresowane sprawą do składania dalszych wyjaśnień.
[...]
W sprawie skargi orzeka wojewódzka komisja w poszerzonym 6-cio osobowym składzie, która ma 30 dni na jej rozpatrzenie.
[...]
W sytuacji, gdy zostało zakończone postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lub odpowiedzialności karnej, postępowanie przed wojewódzką komisją jest podejmowane z urzędu.
[...]
Wniosek o podjęcie sprawy przez komisję podlega opłacie w wysokości 200,-zł.
[...]
Wykonywanie zadań wojewódzkiej komisji nie stanowi wykonywania władzy publicznej, co wyłącza odpowiedzialność Skarbu Państwa na działania lub zaniechania komisji na podstawie art.
[...]
Złożenie wniosku musi nastąpić w terminie roku od dnia, w którym uprawniony dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci pacjenta, nie dłuższym jednak niż 3 lata od dnia wystąpienia szkody.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.