Jesteś tutaj:
Strona główna
10.03.2009 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
4/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Znajomość języka polskiego do wykonywania zawodu lekarza

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty. Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ma on na celu określenie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Omawiany projekt określa sposób i tryb przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla obywateli państw innych niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska. Zgodnie z art. 1 rozporządzenia lekarz będący obywatelem państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, ubiegający się o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany znać język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym stosowanie w mowie i piśmie prawidłowej terminologii medycznej, obejmującej mianownictwo anatomiczne, fizjologiczne, patofizjologiczne, stanów metabolicznych, rozpoznań, stanów chorobowych, procedur i zabiegów. Musi on również rozumieć tekst pisany, a w szczególności ustawodawca ma tu na myśli korzystanie z fachowej literatury i piśmiennictwa lekarskiego oraz przepisów regulujących wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto znajomość języka polskiego powinna mu umożliwiać porozumiewanie się z pacjentami, lekarzami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, a w szczególności poprawne przeprowadzanie wywiadów lekarskich, udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjenta porad i informacji, przekazywanie danych o pacjencie i czynne uczestniczenie w konsyliach i konsultacjach, naradach i szkoleniach zawodowych oraz redagowanie tekstów zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii oraz czytelne odręczne prowadzenie dokumentacji medycznej, wypisywanie recept oraz skierowań na badania diagnostyczne i specjalistyczne, a także wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich.

Zadaniem Naczelnej Rady Lekarskiej będzie przeprowadzanie egzamin z języka polskiego dla obywatela państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej zwanego dalej cudzoziemcem, na jego pisemny wniosek i po uiszczeniu opłaty. Następnie Naczelna Rada Lekarska zawiadamia egzaminowanego cudzoziemca o wpisaniu na listę egzaminowanych oraz o terminie i miejscu składania egzaminu, nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu. Egzamin składa się z czterech standardowych sprawdzianów. Sprawdzian pisemny jest to standaryzowane dyktando z płyty CD. Sprawdzian testowy to rozumienie tekstu mówionego z płyty CD. Następnie sprawdzian ustny, który sprawdza umiejętność czytania i zrozumienia tekstu czytanego przez zdającego. I ostatni: sprawdzian praktyczny – sprawdza umiejętność symulowanego zbierania wywiadów lekarskich i udzielania porad pacjentom, a w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie dwóch wybranych problemów medycznych. Komisja egzaminacyjna zalicza poszczególne sprawdziany na podstawie uzyskanej liczby punktów. Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie w każdym najmniej powyżej sprawdzianów, co najmniej 55 % liczby punktów możliwych do uzyskania. Opłata za egzamin ze znajomości języka polskiego wynosi 400 zł. Jednakże w szczególnych przypadkach Naczelna Rada Lekarska, na wniosek cudzoziemca, może zmniejszyć opłatę do 50% albo nawet całkowicie z niej zwolnić.
 
Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zgodnie z art. art. 1 pkt 2 w związku art. 2 ustawy dnia 12 marca 2008 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty utracą moc z dniem 4 kwietnia 2009 r. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych ustaw w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowy. Wejście w życie projektu po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia podyktowane jest faktem, iż obowiązujące obecnie rozporządzenia regulujące przedmiotowe kwestie utracą moc z dniem 4 kwietnia 2009 r., ponadto nowa regulacja nie wprowadza zmian merytorycznych w obowiązującej procedurze przeprowadzania egzaminu, w związku, z czym nie stanowi dodatkowego zadania, do którego samorząd lekarski musiałby się specjalnie przygotowywać.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.