Jesteś tutaj:
Prawo spółdzielcze
18.12.2007 - Jarosław Olejarz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wypowiedzenie członkowstwa w spółdzielni

Z jakim dniem następuje obowiązek zwrotu udziałów dodatkowych w spółdzielni, a z jakim dniem ustaje członkostwo członka spółdzielni po jego wystąpieniu za wypowiedzeniem?

" />

Zgodnie z art. 21 Prawa spółdzielczego, członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały, przy czym nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu. Zwrot tych wpłat nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 § 2). Zgodnie z Prawem spółdzielczym sposób i termin zwrotu określa statut. W razie gdy statut nie określa tych kwestii, stosuje się przepisy Prawa spółdzielczego.
Członek może wypowiedzieć na piśmie udziały dodatkowe, na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego. Wypłata udziałów dodatkowych (nadobowiązkowych) następuje na podstawie sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy, w którym udziały zostały wypowiedziane. Wypłata powinna nastąpić w ciągu jednego miesiąca od dnia zatwierdzenia sprawozdania przez Zebranie Przedstawicieli, o ile udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie straty bilansowej Banku Spółdzielczego.

Czyli jeżeli statut, nie określa tych kwestii odmiennie, członek spółdzielni może wypowiedzieć udziały dodatkowe, pozostawiając jeden udział obowiązkowy. Udziały dodatkowe wypowiada się na piśmie, na 3 miesiące przed końcem roku obrotowego. Aby zatem skutek wypowiedzenia nastąpił na koniec 2007 roku, wypowiedzenie udziałów dodatkowych przez członków spółdzielni musi nastąpić najpóźniej do 30.09.2007 roku.
Zgodnie z art. 110 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (Art. 112. Kc). Czyli w takim przypadku, upływ terminu wypowiedzenia skończy się z ostatnim dniem miesiąca grudnia b. roku. Ponadto zgodnie z art. 115 Kc, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Zgodnie z art. 22 Prawa spółdzielczego, członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Termin i okres wypowiedzenia określa statut. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia. Członkostwo ustaje w skutek wystąpienia za wypowiedzeniem. Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się członka z rejestru.
Prawo spółdzielcze, za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia i z tym dniem skreśla się członka z rejestru.
Z chwilą ustania stosunku członkostwa powstaje dla byłego członka (jego spadkobierców) roszczenie o wypłatę wniesionych przez niego udziałów, a więc wierzytelność byłego członka (spadkobierców) wobec spółdzielni. Wypłata udziału byłego członka następuje na podstawie zatwierdzonego bilansu tego roku, w którym ustało członkostwo. Roszczenie o zwrot udziału staje się wymagalne z upływem miesiąca od dnia zatwierdzenia bilansu przez walne zgromadzenie (art. 26 § 1 pr. spółdz.).

Na koniec należy przypomnieć, że zgodnie z art. 26 § 1 Prawa spółdzielczego, udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut. Na podstawie art. 26 § 2 Prawa spółdzielczego, byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 125 § 5a.

Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Autor/Źródło: Jarosław Olejarz


Słowa kluczowe: spółdzielcze prawo

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.