Jesteś tutaj:
Procedura sądowa
19.09.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Czy możliwe jest zawarcie ugody w postępowaniu admministacyjnym?

Procedura administracyjna, podobnie jak np. postępowanie cywilne przewiduje możliwość zawarcia ugody. Instytucja ugody została wprowadzona do postępowania administracyjnego na mocy nowelizacji tych przepisów w 1980 r. Należy bowiem wskazać, iż zgodnie z art. 13 kodeksu postępowania administracyjnego, sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej. W związku z tym organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w danej sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.

Kiedy możliwe jest zawarcie ugody w postępowaniu administracyjnym?


Ugoda administracyjna może być zawarta przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, aż do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie. Strony postępowania administracyjnego mogą zawrzeć ugodę w sytuacji, gdy przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa. W sytuacji, gdy strony postępowania złożą zgodne oświadczenie o zamiarze zawarcia ugody, to organ administracji publicznej powinien odroczyć wydanie decyzji i wyznaczyć stronom termin do jej zawarcia. Wystarczy jednak, że jedna ze stron zawiadomiła organ o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub nie dotrzymała wyznaczonego terminu do jej zawarcia i będzie to skutkować wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie przez organ administracji publicznej.

 

Co powinna zawierać ugoda administracyjna?


Ugoda administracyjna powinna być sporządzona w formie pisemnej. Ugoda w ramach procedury administracyjnej powinna zawierać:

 

 • oznaczenie organu, przed którym została zawarta,
 • datę sporządzenia,
 • oznaczenie stron, 
 • przedmiot i treść ugody,
 • wzmiankę o jej odczytaniu i przyjęciu,
 • podpisy stron oraz podpis pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego do sporządzenia ugody.

 

W dalszej kolejności organ administracji publicznej jest zobligowany do utrwalenia faktu zawarcia ugody w aktach sprawy. Następuje to w formie protokołu podpisanego przez osobę upoważnioną do sporządzenia ugody. Na tym jednak nie koniec, bowiem ugoda administracyjna wymaga zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed którym została zawarta. Jeżeli jednak ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, to należy zawrzeć ugodę dopiero po zajęciu stanowiska przez ten organ. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia ugody zawartej z naruszeniem prawa, nieuwzględniającej stanowiska organu, o którym powyżej, albo naruszającej interes społeczny bądź słuszny interes stron.


Zatwierdzenie ugody administracyjnej


Zatwierdzenie, bądź też odmowa zatwierdzenia ugody administracyjnej następuje w drodze postanowienia. Postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody. Na postanowienie o zatwierdzeniu ugody administracyjnej, bądź odmowie zatwierdzenia ugody administracyjnej przysługuje zażalenie. W sytuacji, gdy ugoda zawarta została w toku postępowania odwoławczego, z dniem, w którym stało się ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc decyzja organu pierwszej instancji, o czym należy zamieścić wzmiankę w tym postanowieniu. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę doręcza się stronom odpis ugody.


Kiedy ugoda administracyjna staje się wykonalna?


Ugoda administracyjna staje się wykonalna wraz z dniem, w którym postanowienie o jej zatwierdzeniu stało się ostateczne. Wtedy to organ administracji publicznej, przed którym została zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu ugody. Co istotne, zatwierdzona ugoda administracyjna wywiera takie same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego.


Podstawa prawna:

art. 13 oraz 114-122 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.