Jesteś tutaj:
Biznes
02.08.2018 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Daninę solidarnościową zapłacą także najmniej zarabiający Polacy

Danina solidarnościowa to w rzeczywistości nowy podatek, który zapłaci – wbrew zapewnieniom rządu - każdy pracujący Polak. Wynika to wprost z przepisów projektu ustawy, opublikowanej w wykazie prac Rady Ministrów. Jeszcze niedawno zapewniano, że daniną na rzecz osób niepełnosprawnych objęci zostaną tylko najbogatsi, w rzeczywistości jednak zapłaci ją każdy, nawet ten zarabiający minimalną krajową.

Stworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Protest osób niepełnosprawnych pokazał społeczeństwu, jaki standard życia zapewnia osobom chorym nasz kraj i zmusił rządzących do podjęcia kroków mających obowiązujące status quo polepszyć. Niestety, jak się okazało, najłatwiej było sięgnąć do kieszeni Polaków i ich obciążyć nową daniną solidarnościową. Wbrew zapowiedziom, podatku nie zapłacą najbogatsi (co również jest dość kontrowersyjne) ale każdy, kto podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne. Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakłada bowiem utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego przychodami będzie między innymi podatek solidarnościowy. Zdaniem rządu, „konieczność wprowadzeni nowej regulacji wynika z potrzeby dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów w szczególności zakresie  usług: opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych), wytchnieniowych, wspomagających, pobytowych i asystenckich, a także wsparcia na współfinansowanie programów ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, programów rządowych w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a także zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych, czy też zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.  Z art. 4 projektowanej ustawy wynika, że obowiązkowe składki na Fundusz, ustalone od kwot stanowiących podstawę  wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń  społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.4), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają:

 


1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:


a) pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
c) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650),
d) wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
e) pobierające stypendia sportowe,
f) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie  świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego - przewidziane w odrębnych przepisach,
g) będące żołnierzami zawodowymi oraz funkcjonariuszami niespełniającymi warunkówdo nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz w przepisacho zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, za których po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,
h) będące funkcjonariuszami, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 

2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe;
 

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu.

 

W przypadku gdy kwoty obowiązkowej składki pochodzą z różnych źródeł, obowiązek opłacania składek na Fundusz powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek ustalona zgodnie z powyższymi zasadami wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.
Powyższe oznacza jedno, że jeszcze mniej wypracowanej przez nas pensji trafi do domowego budżetu.

 

Nowego podatku nie zapłacą duchowni

 

Ustawa wskazuje jednak podmioty, których danina solidarnościowa nie będzie dotyczyć. Obowiązek zapłaty nowego podatku nie obejmie:


a) duchownych,
b) pobierających na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłek stały,
c) pobierających na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z  tytułu samotnego wychowywania dziecka,
d) pobierających na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłek dla opiekuna,
e) podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników,
f) żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej,
g) odbywających zastępcze formy służby wojskowej,
h) przebywających na urlopach wychowawczych oraz pobierających zasiłek macierzyński,
i) pobierających świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
j) osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Daninę solidarnościową pobiera ZUS, który potrąci za to stosowną opłatę

 

Składki na Fundusz opłacać się będzie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Poboru składek na Fundusz dokona Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który następnie przekaże je na rachunek bankowy Funduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania. Składki ze środków otrzymanych a wymagających rozliczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia. Koszty poboru zostaną potrącone przez ZUS  w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek.

 

Podstawa prawna:
Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt z dnia 12 lipca 2018 r.).
 
 
 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.