Jesteś tutaj:
Postępowanie administracyjne
08.09.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Kto powinien ogłosić konkurs na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym?

Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika (zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika (zastępcy kierownika, w przypadku, gdy kierownik nie jest lekarzem) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, należy do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego - tak brzmią tezy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014 r.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie następującego stanu faktycznego: do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga wojewody na uchwałę rady miasta w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wojewoda podniósł w skardze, że uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w postaci art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym. W myśl art. 30 ust. 2 pakt 5 ustawy o samorządzie gminnym do wójta należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Organ nadzoru powołał się na poglądy doktryny, zgodnie z którym w obecnym stanie prawnym przepis art. 30 ust. 2 pakt 5 ustawy o samorządzie gminnym wydaje się zbędny, z uwagi na to, że uprawnienia w nim zawarte wynikają z art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Według wojewody skoro art. 30 ust. 2 pakt 5 wyraźnie stanowi, że to do zadań wójta należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, to wójt jest właściwy do przeprowadzania konkursów na stanowiska określone w zaskarżonych uchwałach.

 

W odpowiedzi na skargę burmistrz reprezentujący miasto wskazał, że wojewoda pomija całkowicie szczególną regulację zawartą w ustawie o działalności leczniczej oraz przepisy rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Burmistrz podniósł legalną definicję podmiotu tworzącego, zgodnie z którą jest to podmiot albo organ, który utworzył podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo jednostki budżetowej. Z uwagi na to, że obecnie obowiązująca ustawa o działalności leczniczej nie przewiduje już możliwości tworzenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, to odwołał się do poprzednio obowiązującej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. W myśl art. 8 i 36 tej ustawy publiczny zakład opieki zdrowotnej mogła utworzyć jednostka samorządu terytorialnego, przy czym w takim przypadku utworzenie zakładu następowało w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki. Skoro zatem, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzyła rada miasta, to już sama wykładnia językowa obu wskazanych ustaw jego zdaniem sugeruje, że wykonuje ona funkcję podmiotu tworzącego określoną w ustawie o działalności leczniczej, nie zaś jej organ wykonawczy. Co więcej burmistrz zauważył, że wskazane przez wojewodę przepisy odnoszą się do kwestii zatrudnienia i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, nie uprawniają natomiast organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do żadnych działań z zakresu stosunku pracy w stosunku do ich zastępców – tym bardziej w zakresie konkursów.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 5 września 2013 r. orzekł, że organem właściwym do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz jego zastępcy jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), a nie rada gminy (miasto).

 

W przedmiotowej sprawie zasadniczą kwestią było wskazanie podmiotu właściwego do prowadzenia postępowania konkursowego, którego tryb określają przepisy powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił złożoną przez burmistrza miasta skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, zgodnie z którym ogłoszenie konkursu na stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym należy do właściwości organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, czyli wójta.


Podstawa prawna:


wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. akt II OSK 56/14);
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2013 r. (sygn. akt VII SA/Wa 835/13);
art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.