Jesteś tutaj:
Postępowanie karne
07.03.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
3/5

Czym jest KRK?

KRK to skrót od Krajowego Rejestru Karnego – instytucji, która zajmuje się zbieraniem przechowywaniem i udostępnianiem bazy danych dotyczącej karanych osób oraz podmiotów zbiorowych. Działanie KRK zostało uregulowane w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Zobaczmy zatem jakie dane odnajdziemy w tym rejestrze.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy, KRK zawiera informacje o osobach:

 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
 • będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
 • poszukiwanych listem gończym;
 • tymczasowo aresztowanych;
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

 

 

W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.

 

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, dostęp do powyższych danych mają:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;
 • Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego;
 • Państwowa Komisja Wyborcza, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • okręgowe komisje wyborcze w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
 • terytorialne komisje wyborcze, w odniesieniu do kandydatów na radnych;
 • gminne komisje wyborcze, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
 • sądy sprawujące w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Trybunał Stanu i Trybunał Konstytucyjny, w związku z prowadzonymi postępowaniami;
 • prokurator, Policja i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Celna i Centralne Biuro Antykorupcyjne, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;
 • wywiad skarbowy, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadań;
 • Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważniony przez niego przedstawiciel, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;
 • organy wykonujące orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;
 • organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz inne organy wykonujące zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;
 • pracodawcy, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 • władze państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności;
 • organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

 

Aby uzyskać informację z Rejestru o konkretnej osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem, który możemy pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Za informację o osobie zapłacimy 50 zł, a za informację o podmiocie zbiorowym 100 zł. Należycie wypełniony i opłacony formularz składa się osobiście w Biurze Informacyjnym KRK lub w Punkcie Informacyjnym KRK (wykaz punktów znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości - działają one przy sądach powszechnych w całej Polsce). Istnieje także możliwość przesłania wniosku pocztą bezpośrednio do Biura Informacyjnego KRK.

 

Chcąc uzyskać zaświadczenie o niekaralności z KRK postępujemy analogicznie jak powyżej. Możemy przy tym skorzystać z pomocy naszego pełnomocnika – jeżeli sami nie mamy możliwości osobistego złożenia wniosku o zaświadczenie. Aby pełnomocnik mógł uzyskać dla nas zaświadczenie o niekaralności, musi posiadać do tego pisemne upoważnienie od osoby wskazanej we wniosku oraz własny dowód osobisty. Nie wolno zapominać, że za pełnomocnictwo musimy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Uzyskane zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.