Jesteś tutaj:
Postępowanie cywilne
01.08.2022 - Artykuł sponsorowany
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Czym jest opłata sądowa?

Opłata sądowa w rozumieniu Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Ustawa),należy do kosztów sądowych.

Opłata sądowa dotyczy pism, których wniesienie powoduje wszczęcie postępowania sądowego lub jego określonego etapu. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. 

Jakie pisma podlegają opłacie sądowej?
 

Zgodnie ze wspomnianą ustawą opłacie podlegają w szczególności następujące pisma:
1) pozew i pozew wzajemny;
1a) pismo zawierające oświadczenie o rozszerzeniu powództwa lub jego zmianie w sposób powodujący wzrost wartości przedmiotu sporu;
2) apelacja i zażalenie;
3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
4) sprzeciw od wyroku zaocznego;
5) zarzuty od nakazu zapłaty;
6) interwencja główna i uboczna;
7) wniosek:
a) o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
b) o ogłoszenie upadłości,
c) o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;
8) skarga:
a) o wznowienie postępowania,
b) o uchylenie wyroku sądu polubownego,
c) na orzeczenie referendarza sądowego,
d) na czynności komornika;
9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz organu regulacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Ponadto opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt:

 • odpisu,
 • wypisu,
 • zaświadczenia,
 • wyciągu,
 • innego dokumentu oraz kopii,
 • wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).


Jakie są rodzaje opłat?
 

Opłaty dzieli się na:

 • stałe,
 • stosunkowe,
 • podstawowe,
 • tymczasowe,
 • ostateczne.

 

Opłata stała - to podstawowy rodzaj opłaty, pobiera się ją w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe.
 

 

W sprawach niemajątkowych pobierana jest w wysokości jednakowej w zależności od rodzaju sprawy, czyli niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Zgodnie z art. 12 Ustawy opłata ta nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10 000 złotych.
 

W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4)ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.
 

 

Opłata stosunkowa – pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych. Opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporulub wartości przedmiotu zaskarżenia, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.
 

 

Opłata podstawowa – pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 

 

Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty.
 

 

Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

 

Można jeszcze wyróżnić dwa szczególne typy opłat występujących w sprawach majątkowych, tj.:
 

Opłata tymczasowa – określa ją przewodniczący sądu, od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili ich wszczęcia. Opłatę tymczasową określa się w granicach od 30 złotych do 2 000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 300 złotych do 20 000 złotych.
 

Opłata ostateczna to opłata określona przez sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić – w tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.
 

 

W zależności od rodzaju sprawy konieczne może być uiszczenie całości lub tylko części opłaty sądowej.Wysokość opłat została określona w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
 

 

Do uiszczenia kosztów sądowych (o kosztach pisaliśmy tutaj ) w postaci opłat zgodnie z art. 2 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zobowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Przyjmuje się, że koszty sądowe- również poniesione przez naszego przeciwnika, ponosi przegrany w sprawie.
 

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, który zmaga się z nieuczciwym kontrahentem, być może będziesz zmuszony ponieść koszty sądowe chcąc odzyskać swoje pieniądze z zaległej faktury, jeśli zdecydujesz się wystąpić na drogę sądową.
 

 

Zanim jednak dojdzie do postępowania sądowego warto podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy. Platforma do windykacji online VIBIL oferuje zdalne zlecenie monitoringu faktur i windykacji w ramach miesięcznego abonamentu w wysokości 49 zł.W ramach wspomnianego abonamentu specjaliści z VIBIL obsługują niespłacone zobowiązania na każdym etapie, od monitoringu płatności przez windykację polubowną do postępowania sądowego. Warto zwrócić uwagę na to, że opłaty sądowe pokrywane są przez firma Kreos sp. z o.o., która jest właścicielem platformy VIBIL. Zwrot tych kosztów jest później dochodzony od dłużnika i nie obciąża w żaden sposób wierzyciela. Warto zatem sprawdzić windykacje w modelu subskrypcyjnym, którą proponuje VIBIL , aby szybko i skutecznie oraz bez dodatkowych kosztów odzyskać pieniądze z zaległych faktur.

 

 

 

p> 

 

 

Autor/Źródło: Artykuł sponsorowanyWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.