Jesteś tutaj:
Postępowanie cywilne
07.11.2019 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Pozew dostarczy Ci komornik-w życie weszły zmiany w procedurze doręczeń

7 listopada w życie weszły kolejne zmiany w procedurze cywilnej. Obejmą one między innymi zasady doręczeń. Zniknie fikcja doręczenia, a zastąpi ją doręczenie pisma przez komornika.

Doręczenie pisma procesowego przez komornika

 

Zgodnie z wprowadzonym art. 139(1) w związku z art. 177 § 1 pkt 6 KPC, jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia (awizo), nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu powyższego zobowiązania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie tego terminu sprawie nie nadaje się dalszego biegu.

 

 

 

Remedium na unikanie procesów fikcyjnych

 

Autorzy nowelizacji wskazują, że nowa formuła doręczeń stanowić ma skuteczne remedium na unikanie procesów fikcyjnych, bowiem nierzadko zdarza się, że sądy prowadzą postępowanie oparte na bezpodstawnym uznawaniu za doręczone pism, które w rzeczywistości nigdy nie dotarły do pozwanych. Dalej podkreślono, że doręczenia komornicze są z reguły szybkie, pewne i stosunkowo tanie, a także dają szerszą informację co do faktycznego miejsca pobytu adresata niż doręczenia pocztowe.

 

Doręczenie komornicze

 

Doręczenie komornicze następuje w razie bezskuteczności doręczenia pozwanemu pisma bezpośrednio lub per aviso, a także wtedy, gdy nie ma zastosowania art. 139 § 2–3(1) KPC lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia. W ustawie o komornikach sądowych wskazano, że do zadań komornika należy:

 •  na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 KPC, osobiste doręczenie bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowego, pisma procesowego oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzenie, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
 • podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata (na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 KPC).

Co również istotne, komornik nie może odmówić wykonania powyższych czynności.

 

Procedura doręczenie komorniczego

 

Doręczenia komornik dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia. Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W sytuacji bezskuteczności doręczenia, komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez nadesłanie kopii protokołu.
W przypadku zwrotu przez komornika pisma, którego doręczenie okazało się bezskuteczne z powodu niezamieszkiwania adresata pod wskazanym adresem, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

 

Pisma, które podlegają doręczeniom komorniczym

 

Doręczenie komornicze dotyczy pism wszczynających postępowanie rozpoznawcze, tj. odpisu pozwu, wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wraz z załącznikami oraz z zawiadomieniem o rozprawie, skargi o wznowienie postępowania oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.


Podstawa prawna:
Art. 139(1), art. 177 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.  z 2019 r., poz. 1460 ze zm).
Art. 3, art. 3a, art. 3b, art. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 771 ze zm).


 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.