Jesteś tutaj:
Postępowanie cywilne
21.04.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
3,56/9

Zwrot kosztów za stawiennictwo świadka w sądzie

W postępowaniu cywilnym – zgodnie z obowiązującymi przepisami – świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może również przyznać świadkowi zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania.

Zwrot kosztów podróży oraz kosztów noclegu dla świadka

 

Jeśli dostałeś wezwanie do sądu – w charakterze świadka, a sąd oddalony jest np. o 80 km od Twojego miejsca zamieszkania, to przysługuje Ci zwrot kosztów podróży – z miejsca Twojego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu – w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu. Górną granicę tych należności stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Dodatkowo, według tych samych zasad świadkowi przysługuje zwrot kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywania czynności sądowej. Istotne jest to, że wysokość tych kosztów należy wykazać, zatem powinieneś przedstawić np. bilet na pociąg, fakturę za hotel itd.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Wniosek o zwrot kosztów sądowych przejdź do formularza »

 

Zwrot zarobku lub dochodu utraconego przez świadka z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu

 

Jak już wspomniałam na początku, świadkowi przysługuje również zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Górną granicę tych należności stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa. Natomiast w przypadku gdy ogłoszenie ustawy budżetowej nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia należności za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia ustawy budżetowej stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. W tym przypadku, również musisz należycie wykazać utratę zarobku lub dochodu oraz ich wysokość – najlepiej poprzez przedłożenie np. zaświadczenia z pracy z kadr o wysokości Twojego zarobku.

 

Warto wiedzieć, że prawo do żądania powyżej wymienionych należności służy osobie wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została przesłuchana. Jednakże w sytuacji, gdy osoba uprawniona do otrzymania tych należności zostanie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam dzień, przyznaje się jej te należności tylko raz. Podkreślenia wymaga również, że świadkowi, który zgłosił się bez wezwania sądu, powyżej wymienione należności mogą być przyznane tylko w wypadku, jeżeli został przesłuchany przez sąd.

 

Złóż wniosek o zwrot kosztów podróży lub noclegu, jak również o zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu

 

Musisz pamiętać o tym, że – zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek o przyznanie należności można złożyć zarówno ustnie do protokołu, jak i na piśmie – w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności. Roszczenie o zwrot tych należności przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o zwrot kosztów na piśmie, pamiętaj aby umieścić w nim:

 • miejscowość i data sporządzenia wniosku
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • Twoje imię i nazwisko,
 • imiona i nazwiska stron postępowania,
 • sygnaturę sprawy,
 • oznaczenie rodzaju pisma, np.:

 

WNIOSEK
świadka Jana Nowaka
o zwrot kosztów podróży

 

 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, np.:

Działając w imieniu własnym, wnoszę o przyznanie mi kosztów podróży związanej ze stawiennictwem w Sądzie Rejonowym w Krakowie na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2015 r. w wysokości 60 zł (słowie: sześćdziesiąt złotych).

Oświadczam jednocześnie, iż podróż z mojego miejsca zamieszkania w Kielcach do Sądu Rejonowego w Krakowie (łącznie 200 km) odbyłem autobusem na dowód czego w załączeniu przedkładam bilety.

Mając na względzie powyższe wnoszę jak we wstępie.

 • Twój podpis;
 • wymienienie załączników, np.: bilety autobusowe

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Wniosek o zwrot kosztów sądowych przejdź do formularza »

 

Podstawa prawna:
art. 277 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)
art. 85 – 93 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.