Jesteś tutaj:
Postępowanie cywilne
13.10.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Odmowa przyznania renty - w jaki sposób mogę się odwołać?

Otrzymałeś negatywną decyzję z ZUS w sprawie przyznania renty? Ta decyzja nie musi być ostateczna. Od odmownej decyzji w zakresie przyznania renty przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

 


Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy złożyć w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Nie można przekroczyć tego terminu. Sąd odrzuci odwołanie wniesione po upływie terminu, chyba że przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastąpiło z przyczyn niezależnych od odwołującego się. Sąd może tak postąpić na wniosek ubezpieczonego.

 

Na marginesie, należy wskazać, że niewydanie decyzji przez organ rentowy można uznać za bezczynność tego organu, co daje prawo do tego, aby w terminie dwóch miesięcy złożyć odwołanie do sądu. Inaczej mówiąc, bezczynność organu można potraktować jako decyzję odmowną. Zatem, jeżeli organ rentowy nie wydał decyzji w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia roszczenia w sposób przepisany, odwołanie można wnieść w każdym czasie po upływie tego terminu.

 

Gdzie należy złożyć odwołanie od negatywnej decyzji ZUS w sprawie przyznania renty?


Odwołanie od negatywnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przyznania renty należy złożyć na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Następnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu z zachowaniem przepisów odrębnych.

 

UWAGA! Jeśli Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna odwołanie w całości za słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. Wówczas odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Niestety, jak praktyka wskazuje, takie sytuacje, w których ZUS uznaje odwołanie w całości za słuszne zdarzają się rzadko.

 

Należy także wskazać, że jeśli w odwołaniu od decyzji organu rentowego wskazano nowe okoliczności dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, które powstały po dniu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to organ rentowy nie przekazuje odwołania do sądu, lecz kieruje do lekarza orzecznika do ponownego rozpatrzenia. Organ rentowy uchyla poprzednią decyzję, rozpatruje nowe okoliczności i wydaje nową decyzję, od której przysługuje odwołanie do sądu. Powyższą zasadę stosuje się także wówczas, gdy nie można ustalić daty powstania wskazanych w odwołaniu nowych okoliczności.

 

W jakiej formie należy złożyć odwołanie od decyzji ZUS?


Co do zasady odwołanie od decyzji należy złożyć na piśmie. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego określają także, że ubezpieczony może również wnieść odwołanie – z wyłączeniem odwołania, które ubezpieczony składa w przypadku bezczynności organu – do protokołu w sądzie właściwym do rozpoznania sprawy albo w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania. W następnej kolejności sąd, do którego wniesiono odwołanie, niezwłocznie przekazuje protokół organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja, chyba że sąd ten jest właściwy do jego rozpoznania. W takim wypadku przewodniczący niezwłocznie zażąda akt sprawy i nada bieg odwołaniu, przesyłając odpis protokołu organowi, od którego pochodzi zaskarżona decyzja.


Co powinno zawierać odwołanie od odmownej decyzji ZUS w zakresie przyznania renty?


Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych powinno zawierać:

 • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
 • określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków,
 • podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

 

Jeżeli ubezpieczony zgłosił nowe żądanie, dotychczas nierozpoznane przez organ rentowy, sąd przyjmuje to żądanie do protokołu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

 

Podstawa prawna:

art. 4778 – 47716 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.