Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
24.11.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3,5/10

Ważne zmiany dla osób, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy

W skutek nowelizacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy, będą miały możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego.

Możliwość nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy

 

Ustawą z dnia z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku) wprowadzono możliwości nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych lub zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, i utraciły prawo do tego świadczenia albo zasiłku na skutek śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę. Wskazana wyżej nowelizacja dopuszcza  zaliczenia do okresu uprawniającego do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych (co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy), okresu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna (tj. okresu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną), jeżeli utrata prawa do świadczenia lub zasiłku spowodowana została śmiercią osoby objętej opieką. Nowelizacja rozszerza także krąg osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego o opiekunów osób niepełnosprawnych. Warunkiem uzyskania przez te osoby prawa do świadczenia przedemerytalnego będzie zarejestrowanie się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 60 dni od dnia ustania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego bądź zasiłku dla opiekuna, pobieranych nieprzerwanie przez 365 dni, jeżeli przyczyną utraty tego prawa była śmierć osoby znajdującej się pod opieką. Były opiekun nabędzie uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli do dnia, w którym ustało prawo do otrzymywanego świadczenia lub zasiłku, ukończył 55 lat – kobieta albo 60 lat – mężczyzna, i legitymuje się jednocześnie co najmniej 20-letnim (kobieta) albo 25-letnim (mężczyzna) stażem emerytalnym. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustalane będzie na wniosek osoby zainteresowanej, od dnia następującego po dniu złożenia wniosku wraz z dowodami uzasadniającymi prawo do tego świadczenia.

 

Zasiłek dla opiekunów

 

Wprowadzenie do systemu prawnego instytucji zasiłków dla opiekunów stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym TK orzekł, że  art. 11 ust. 1 i 3 ustawy dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy nowelizującej został wprowadzony okres przejściowy uprawniający osoby dotychczas otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne do otrzymywania tego świadczenia na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli do dnia 30 czerwca 2013 r. Po upływie tego okresu decyzje, na podstawie których było przyznane prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, wygasły z mocy prawa. Na podstawie tych decyzji świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało w wysokości 520 zł. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku TK, przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją, tj. przywrócenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osobom, które świadczenie to utraciły od dnia 1 lipca 2013 r., wymagało bezzwłocznej interwencji ustawodawcy, który zobligowany był wprowadzić stosowne korekty w systemie prawnym. Ten cel realizuje ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa ta określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie wspomnianego wyżej art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 • za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
 • od dnia wejścia w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

 

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

 

Podstawa prawna:
Art. 1, art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U.2016.162).

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.