Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
13.01.2014 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzina zastępcza jest jedną z form rodzinnej pieczy zastępczej. Jest to taka rodzina, która zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej, tj, gdy rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie może być przysposobione. Rodzina zastępcza może być ustanowiona także dla dziecka, które mogłoby zostać adoptowane ale z różnych przyczyn nie udaje się znaleźć dla niego rodziny adopcyjnej. Kwestie z tym związane reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013r., poz. 135 ze zm.).

Zadania rodziny zastępczej

 

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całkowitą opiekę oraz dba o jego rozwój fizyczny i intelektualny, zdrowie, ubranie i wyżywienie. Dogląda rozwoju szkolnego, pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Ponadto pokazuje jak tworzyć więzi, dbać o innych i o siebie. Generalnie wypełnia obowiązki rodzicielskie bez przyjmowania pełni rodzicielskich praw. Należy pamiętać, że rodzice naturalni mają nie tylko prawo ale i obowiązek brania udziału w podejmowaniu ważnych dla rozwoju i przyszłości dziecka decyzji (np. przy wyborze szkoły, zawodu, wykonywaniu poważnych zabiegów medycznych). Dlatego też rodzina zastępcza umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 

 

Kto może zostać rodziną zastępczą?

 

Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Powinny to być osoby, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 6. przebywają na terytorium Polski,
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 

Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, jeżeli dają gwarancję poprawy sytuacji dziecka, przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, odpowiednią różnicę wieku między kandydatami a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej lub resocjalizacyjnej oraz możliwości zaspokajania potrzeb dziecka, zasadę nierozłączania rodzeństwa a także w miarę możliwości opinię wyrażoną przez dziecko.

 

Rodzaje rodzin zastępczych

 

Wyróżnia się następujące rodzaje rodzin zastępczych:

 • rodziny zastępcze spokrewnione, czyli takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka, np. dziadkowie, wujostwo lub rodzeństwo,
 • rodziny zastępcze niezawodowe
 • rodziny zastępcze zawodowe, tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna. 

 

Rodzinę zastępczą zawodową lub rodzinę zastępczą niezawodową tworzą osoby, które z punktu widzenia prawa, są dla dziecka obce, czyli nie są rodziną. Należy pamiętać, że w rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci.  W razie konieczności umieszczenia w takiej rodzinie rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Z kolei w rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo dzieci na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. W takiej rodzinie mogą również przebywać małoletnie matki z dziećmi. Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko na podstawie orzeczenia sądu, w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną oraz na wniosek rodziców, dziecka lub innej osoby w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. W obu ostatnich przypadkach takie pogotowie rodzinne musi poinformować niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, właściwy sąd, starostę oraz ośrodek pomocy społecznej. Rodzina zastępcza w postaci pogotowia rodzinnego może odmówić, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przyjęcia dziecka powyżej 10 roku życia doprowadzonego przez Policję lub Straż Graniczną  albo jeżeli łączna liczba umieszczonych w tej rodzinie dzieci przekroczy 3. W takiej rodzinie zastępczej dziecko przebywa do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż 4 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, okres ten może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie czy umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej. Trzeba pamiętać, że nie można łączyć pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej z prowadzeniem rodzinnego domu dziecka a także pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej z funkcją rodziny zastępczej niezawodowej. 

 

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej

 

Warto wiedzieć, że dziecko może być umieszczone w rodzinie zastępczej w dwojaki sposób. Najczęściej umieszczenie to następuje na podstawie orzeczenia sądu. Jednakże w przypadku pilnej konieczności zapewnienia dziecku opieki zastępczej umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między rodziną zastępczą a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny. W takiej sytuacji starosta ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia sądu. Taka umowa wygasa z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu regulującego sytuację dziecka. Co istotne, funkcja rodziny zastępczej wygasa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.