Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
24.10.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3,75/4

Łatwiejszy dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej?

Wydaje się brzmieć niewiarygodnie, jednakże – zgodnie z przyjętym projektem nowelizującym ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych - już niebawem każda osoba, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (także nocnej i świątecznej) będzie miała ustawową gwarancję, że nie poniesie jej kosztów. Czy oznacza to możliwość rezygnacji z opłacania składek na NFZ? Wbrew pozorom nie. Co jeszcze niesie za sobą wspomniana wyżej nowelizacja?

Odstąpienie od dochodzenia przez NFZ zwrotu kosztów udzielonych świadczeń od osób, którym ich udzielono mimo braku możliwości poświadczenia prawa do takich świadczeń
Wspomniana nowelizacja zakłada, że każda osoba, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (także nocnej i świątecznej), nie poniesie jej kosztów, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem prawa do takich świadczeń. Nie oznacza to jednak rezygnacji z obowiązku opłacania składek na NFZ. Chodzi jedynie o odstąpienie z dochodzenia przez NFZ kosztów udzielonych świadczeń, np. w sytuacji gdy student, który jest ubezpieczony podejmie pracę, czyli zostanie wyrejestrowany z ubezpieczenia jako student, a po zakończeniu pracy i po powrocie na studia nie dojdzie do automatycznego przywrócenia go do ubezpieczenia.

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych  prawo do świadczeń opieki zdrowotnej uzyskuje osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:

 

 1. osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
  1. pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  2. rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  3. osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
  4. osobami wykonującymi pracę nakładczą,
  5. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi,
  6. osobami duchownymi,
  7. członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych lub członkami ich rodzin,
  8. osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy,
  9. osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
 2. żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu;
 3. osoby odbywające służbę zastępczą;
 4. osoby podlegające kwalifikacji wojskowej pełniące służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;
 5. żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową i służbę okresową;
 6. policjanci;
 7. funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 8. funkcjonariusze Agencji Wywiadu;
 9. funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 10.  funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 11.  funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;
 12. funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;
 13. funkcjonariusze Straży Granicznej;
 14. funkcjonariusze Służby Celnej;
 15. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 16. funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;
 17. posłowie pobierający uposażenia poselskie oraz senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;
 18. sędziowie i prokuratorzy;
 19.  ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 20. osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;
 21. uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 22. dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 23. studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób;
 24. alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników;
 25. słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;
 26. osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 27. bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 28. osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 29. osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w przepisach  ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 30. osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 31. osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 32. osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 33. osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 34. osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 35. osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 36. osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny w wyniku zastosowania procedury, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 37. kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;
 38. cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 39. osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 40. osoby, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 41. osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
 42. rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35-37;
 43. członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 44. aplikanci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
 45. osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

 

Pozostałe zmiany

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia zakłada również finansowanie zakupu szczepionek z budżetu państwa. W ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych zakup szczepionek nie będzie finansowany przez NFZ. Szczepionki będą finansowane z budżetu państwa. W ten sposób zrezygnowano z regulacji, zgodnie z którą od 2017 r. to NFZ miał finansować zakup obowiązkowych szczepionek dla ubezpieczonych.

 

Podstawa prawna:
Art. 66, art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581).
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

 

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Polecana kancelaria prawna
Kancelaria radców prawnych
Kadron
Kancelaria Adwokacka
Informacja o kancelarii pochodzi z Bazy prawników SerwisPrawa.pl
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.