Jesteś tutaj:
Prawo medyczne
17.11.2014 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
2,36/14

Od 15 listopada 2014 za leczenie za granicą zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia

Choć od 2004 roku Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej, to możliwości skorzystania z usług w sferze opieki zdrowotnej na terytorium innych państw UE były znacznie utrudnione. Skarb Państwa nie chciał bowiem pokrywać kosztów leczenia za granicą. Teraz stan ten ulegnie zmianie, bowiem właśnie weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowa ustawa już obowiązuje

 

15 listopada 2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, którą prezydent Bronisław Komorowski podpisał 28 października 2014 roku. Ustawa z dnia 10 października 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw jest realizacją obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45).

 

 

Cel obowiązującej zmiany

 

Jak wcześniej wspomniano, przedmiotowa nowelizacja ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 45). Dotyczy ona zapewnienia realizacji swobody przepływu usług w sferze opieki zdrowotnej na terytorium UE poprzez stworzenie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych w innym państwie członkowskim UE oraz możliwości uzyskania przez pacjenta zwrotu kosztów takich świadczeń od publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego, któremu on podlega.

 

Za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone za granicą zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Od teraz każdy pacjent będzie mógł uzyskać zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych mu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Prawo zwrotu od NFZ poniesionych kosztów świadczenia opieki zdrowotnej – świadczenia gwarantowanego, uzyskanego w innym państwie Unii Europejskiej będzie przysługiwało za świadczenia, co do którego uprzednio było wydane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lub wykonującego zawód w innym niż Polska państwie członkowskim UE). Podstawę zwrotu stanowi rachunek wystawiony przez zagraniczny podmiot, który udzielił świadczenia. Zwrot kosztów jest dokonywany w wysokości odpowiadającej kwocie finansowania stosowanego w rozliczeniach NFZ w ramach umów ze świadczeniodawcami (zwrot obejmuje także koszty leków, wyrobów medycznych zakupionych w innym kraju UE na podstawie polskiej recepty wystawionej przez uprawnioną osobę albo lekarza wykonującego zawód w innym państwie członkowskim UE, również koszty leków nabytych w polskiej aptece na podstawie recepty lekarza z innych państw Unii). Wnioski o zwrot kosztów rozpatruje dyrektor właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ (dla zamieszkałych Polsce). Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa NFZ.

 

Co musi zawierać wniosek o zwrot kosztów

 

Wniosek o zwrot kosztów zawiera:

 • imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy oraz adres do korespondencji;
 • imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL przedstawiciela ustawowego świadczeniobiorcy, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli wniosek o zwrot kosztów składa przedstawiciel ustawowy;
 • adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji przedstawiciela ustawowego świadczeniobiorcy, jeżeli wniosek o zwrot kosztów składa przedstawiciel ustawowy;
 • termin i państwo udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów;
 • łączną kwotę, którą uiszczono za świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, z podaniem waluty;
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej świadczeniobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli posiada;
 • numer decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu, jeżeli świadczenie opieki zdrowotnej, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, znajduje się w wykazie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku których zwrot kosztów wymaga uzyskania zgody;
 • numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot kosztów ma zostać dokonany w drodze przelewu bankowego, a w przypadku rachunku prowadzonego za granicą - również inne niezbędne dane tego rachunku;
 • imię i nazwisko oraz adres posiadacza rachunku bankowego, jeżeli rachunek ten nie należy do świadczeniobiorcy, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów;
 • adres, na który ma zostać przekazany przekaz pocztowy, jeżeli zwrot kosztów ma zostać dokonany w drodze przekazu pocztowego;
 • spis załączników do wniosku o zwrot kosztów;
 • oświadczenie osoby składającej wniosek, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Kodeksu karnego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

 

Załączniki do wniosku o zwrot kosztów leczenia

 

Do wniosku o zwrot kosztów dołącza się:

 1. oryginał rachunku wystawionego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub oryginał rachunku wystawionego w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez aptekę albo dostawcę wyrobów medycznych;
 2. dokument potwierdzający pokrycie całości kosztów świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów, w przypadku gdy nie wynika to z dokumentu, o którym mowa w pkt 1;
 3. oryginał lub kopię odpowiednio:
 • skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego,
 • recepty wystawionej na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez osobę uprawnioną do wystawiania recept zgodnie z przepisami tego państwa albo recepty transgranicznej,
 • zlecenia wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego lub położną ubezpieczenia zdrowotnego lub zlecenia wystawionego na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przez osobę uprawnioną do jego wystawienia zgodnie z przepisami tego państwa.

 

Podstawa prawna:
Art. 42a, art. 42b, art. 42c, art. 42d, art. 42e, art. 42i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2008.164.1027).

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.