Jesteś tutaj:
Prawo administracyjne
13.12.2016 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
4,29/7

Zmiany w dochodzeniu wierzytelności

Mając na uwadze poprawę płynności finansowej zdecydowano się zaproponować nowe rozwiązania, które – zdaniem pomysłodawców - usprawnią i ułatwią dochodzenie należności, a tym samym będą przeciwdziałać zatorom płatniczym.

Zwiększenie pewności zapłaty należności

 

Chcąc zrealizować zapowiedź wprowadzenia pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, zdecydowano się na wprowadzenie przepisów, których celem ma być zwiększenie pewność zapłaty należności i które uwzględniać mają zwłaszcza takie etapy jak:

 • zaciągnięcie zobowiązania,
 • dochodzenie zapłaty,
 • zabezpieczenie roszczenia.

 

Nowe regulacje mają też  na celu zwiększenie możliwości prawidłowej oceny wiarygodności płatniczej kontrahenta oraz poprawią skuteczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Szczegółowe rozwiązania

 

Najważniejsze zmiany to:

 • utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP);
 • usprawnienie działalności biur informacji gospodarczych;
 • zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym;
 • zawieranie ugody przez podmioty publiczne  w sprawach o należności cywilnoprawne;
 • podniesienie z 10 do 20 tys. zł wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym;
 • skrócenie czasu postępowania grupowego.

 

Poza powyższymi przewidziano także zmiany postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem przepisów odnoszących się do utworzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych (1 stycznia 2018 r.) oraz zmian dotyczących funkcjonowania biur informacji gospodarczych (1 czerwca 2018 r.).

 

Utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP)

 

Zdecydowano się na utworzenie rejestru, który rozszerzy zakres dostępnych danych o dłużnikach. Chodzi o informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. W rejestrze ujawniani będą dłużnicy mający zaległości płatnicze z tytułu należności podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. Przekazywanie informacji do rejestru przez jednostki samorządu terytorialnego będzie zależało od ich decyzji wyrażonej w uchwale.

 

Założono ujawnianie wymagalnych (a więc ostatecznych stwierdzonych wyrokiem sądu lub niezaskarżonych) zaległości w łącznej kwocie nie niższej niż 5.000 zł, po upływie 30 dni od daty doręczenia zobowiązanemu zawiadomienia o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Przewidziano przyznanie zobowiązanemu środka ochrony prawnej (sprzeciwu). Rejestr będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym, do którego osoby zainteresowane będą miały dostęp za pomocą portalu podatkowego.

 

Z rejestru będzie można pobrać informacje kluczowe do oceny wiarygodności płatniczej i stanu wypłacalności kontrahenta. Ich pozyskiwanie będzie bezpłatne. Informacje uzyskane z rejestru będzie można przechowywać nie dłużej niż 90 dni od daty ich uzyskania.

 

Do Rejestru Należności Publicznoprawnych zyskają dostęp biura informacji gospodarczej. Na skutek powyższego, klienci biur będą mogli uzyskać informacje o zaległościach dłużników wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, np. o należnościach podatkowych i celnych. Biura będą mogły otrzymać informację z rejestru o konkretnym podmiocie na zlecenie swojego klienta.

 

Zmiany w działalności biur informacji gospodarczych

 

Opracowano też system, który pozwoli otrzymywać pełną informację o wiarygodności płatniczej pojedynczego przedsiębiorcy – na podstawie danych uzyskanych z więcej niż jednego biura informacji gospodarczej. Wprowadzono obowiązek wzajemnego przekazywania danych o zobowiązaniach przedsiębiorcy między biurami i udzielania informacji zbiorczej z kilku baz – na podstawie jednego wniosku klienta. Będzie on mógł złożyć wniosek do jednego biura, i wskazać biura, z których chce uzyskać informacje. Biuro, które przyjęło wniosek będzie musiało uzyskać informacje z pozostałych biur i udzielić klientowi łącznej odpowiedzi. Biura będą elektronicznie przekazywać informacje między sobą – niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin. Klient, w przypadku odbioru informacji w siedzibie biura lub elektronicznie, ma ją uzyskać w ciągu 48 godzin.

 

Wprowadzono również przepisy, które maja gwarantować odpowiednią ochronę dłużnikom. Dłużnik będzie miał prawo wniesienia sprzeciwu – przed i po dokonaniu wpisu do bazy danych biura – w ramach postępowania reklamacyjnego. Wskazano również okoliczności zobowiązujące biuro informacji gospodarczej lub wierzyciela do aktualizacji bądź usunięcia informacji o dłużniku. W bazach biur informacji gospodarczych widoczne będą także informacje, że dłużnik uznaje roszczenie za przedawnione.

 

Uregulowano również sytuacja, gdy wierzyciel nie dokona usunięcia nierzetelnej informacji lub aktualizacji informacji gospodarczych odnoszących się do dłużnika. Taki czyn zostanie uznany za przejaw nieuczciwej konkurencji lub naruszenia prawa cywilnego. Będzie to np. dotyczyło sytuacji, gdy zobowiązanie wygasło, ale nie zostało usunięte z bazy biura lub gdy zobowiązanie nie istniało, ale zostało do tej bazy wpisane.

 

Na podstawie nowych regulacji, biura informacji gospodarczej będą mogły korzystać z ogólnodostępnych danych zawartych w rejestrach publicznych: KRS, CEIDG, REGON. Biura zachowają także dostęp do rejestru PESEL oraz uzyskają dostęp do Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (będą w nim gromadzone dane o bezskutecznych egzekucjach).

 

Zmiana reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym

 

Zaproponowano ograniczenie odpowiedzialności inwestora za prace faktycznie wykonane przez podwykonawcę, do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. W nowych regulacjach reguły określają powstanie odpowiedzialności solidarnej inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

 

Istotną zmianą będzie także umożliwienie podwykonawcy zgłoszenia inwestorowi wykonywanych przez niego prac – bez konieczności przedstawiania umowy podwykonawczej lub jej projektu. Rozwiązanie takie uprości i skróci powstawanie solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy, także w przypadku bierności wykonawcy. Zgłoszenie będzie musiało zawierać opis prac wykonywanych przez danego podwykonawcę. Inwestor będzie jednak mógł zgłosić w odpowiednim terminie sprzeciw, który zwolni go od odpowiedzialności solidarnej wraz z wykonawcą za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia. Brak sprzeciwu w ustawowym terminie będzie równoznaczny z przyjęciem przez inwestora na siebie odpowiedzialności solidarnej wraz z wykonawcą względem podwykonawcy.

 

Inwestor będzie musiał zapłacić wynagrodzenie podwykonawcy, które podwykonawca ustalił z wykonawcą, chyba że inwestor wykaże, iż wykonawcy zapłaciłby mniej. W takim przypadku inwestor zapłaci podwykonawcy niższą kwotę.

 

Zawieranie ugody w sprawach o należności cywilnoprawne

 

Zaproponowano przepis uzasadniający zawarcie ugody przez podmioty publiczne – bez narażania się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zawarcie ugody będzie wskazane, gdy skutki jej zawarcia będą korzystniejsze niż ewentualny wynik postępowania sądowego lub arbitrażowego. Podmioty publiczne będą mogły ocenić, czy racjonalne jest zakończenie sporu ugodą, czy raczej wskazane jest wejście na drogę sądową.

 

Zmiany w grupowym dochodzeniu roszczeń

 

Szczegółowe rozwiązania zakładają skrócenie czasu postępowania grupowego oraz rezygnację z obowiązku rozstrzygania na rozprawie sądowej o dopuszczalności postępowania grupowego. Umożliwiono ponadto prowadzenie sprawy przez sąd pierwszej instancji w obszarze wspólnym dla wszystkich członków grupy, w czasie gdy rozpoznawane jest zażalenie dotyczące składu grupy.

 

Poszerzono także zakres stosowania postępowania grupowego. Wskutek tego będzie można dochodzić roszczeń w postępowaniu grupowym, które wynikają z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy albo bezpodstawnego wzbogacenia się, w szczególności roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym będzie także dotyczyć – w ograniczonym zakresie –  naruszenia dóbr osobistych, wynikających z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Zwiększą się też możliwości wykorzystywania postępowania grupowego w sprawach o zapłatę, w tym również przez przedsiębiorców.

 

Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym

 

Zdecydowano się przede wszystkim na wzmocniono ochronę wierzyciela przez wydłużenie z 1 do 2 miesięcy okresu, po którym następuje upadek zabezpieczenia w razie wygrania sprawy przez powoda. Wprowadzono także rygor nieważności czynności zbycia nieruchomości lub spółdzielczego prawa do lokalu, wbrew sądowemu zakazowi ustanowionemu jako zabezpieczenie roszczenia. Ponadto, w ramach egzekucji komorniczej, wierzyciel będzie mógł żądać od dłużnika ujawnienia informacji o czynnościach dokonanych w ciągu 5 ostatnich lat, w wyniku których wyzbył się on majątku, co uniemożliwiło wierzycielowi otrzymanie zapłaty.

 

Źródło:
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności.

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.