Jesteś tutaj:
Prawo cywilne
13.10.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Czy rolnicy mają obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na rolników obowiązek wykupienia przez rolników ubezpieczenia OC. Tego rodzaju ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną rolnika oraz każdej osoby, która w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej pracując w gospodarstwie rolnym wyrządziła szkodę związaną z funkcjonowaniem tego gospodarstwa. Ubezpieczenie OC rolników chroni także w przypadku kolizji i wypadków w których winę ponieśli kierujący pojazdami wolnobieżnymi, czyli np. maszynami rolniczymi, należącymi do ubezpieczonego rolnika i użytkowanymi w jego gospodarstwie.

Czy każdy rolnik musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?


Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw trzeba wskazać, że zgodnie z definicją zawartą w ustawie, gospodarstwo rolne jest to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 44 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Zatem, każdy rolnik bowiem, który posiada grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 hektar i podlega w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym ma obowiązek posiadać umowę ubezpieczenia OC rolnika. Jeśli jednak rolnik posiada np. uprawy w szklarniach, czy też prowadzi wylęgarnię drobiu, albo pasieki - są to tzw. działy specjalne produkcji rolnej, musi zawrzeć umowę ubezpieczenia OC niezależnie od obszaru posiadanego gospodarstwa.

 

Umowa ubezpieczenia OC rolników


Umowę ubezpieczenia OC rolników zawiera się na okres 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy kończy się z upływem dnia poprzedzającego początkowy dzień okresu ubezpieczenia. Powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do umowy ubezpieczenia OC rolników zawartej w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia. Zasadniczo, jeżeli rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Jednakże należy wskazać, że zawarcie następnej umowy nie następuje pomimo braku powiadomienia, jeśli:

 • nie została opłacona określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników albo
 • w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.


Kiedy powstaje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników?


Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Należy podkreślić, że jeśli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, to wówczas prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzą na tę osobę. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta, chyba że osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Zasady tej nie stosuje się w przypadku oddania przez rolnika w posiadanie części gospodarstwa rolnego stanowiącej odrębne gospodarstwo rolne. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników, rolnik wypowiadający umowę jest obowiązany do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w ostatnim dniu przed rozwiązaniem się umowy wypowiedzianej. W razie wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC rolników w przypadku, gdy rolnik nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC rolników została zawarta, nie powiadomił na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy – to posiadacz gospodarstwa rolnego jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w dniu rozwiązania się umowy wypowiedzianej. Co więcej, rolnik jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników najpóźniej w dniu:

 • rozwiązania się dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC rolników z upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń,
 • odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Podstawa prawna:
art. 44 – 58 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.