Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
29.06.2015 - Wojciech Rzeźnik
Kliknij, aby ocenić:
 
4,21/7

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane - zmiany wchodzące w życie w dniu 28 czerwca 2015 r.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. Poz. 443). Nowelizacja weszła w życie z dniem 28 czerwca 2015 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 34, którego wejście w życie planowane jest w dniu 1 stycznia 2016 r. Uzasadnienie projektu w/w ustawy wskazuje, że głównym założeniem wprowadzanych zmian ma być uproszczenie i skrócenie procedury budowlanej.

Brak wymogu uzyskania pozwolenia na budowę

 

W znowelizowanym art. 29 ust. 1 ustawy Prawo budowlane ustawodawca wprowadził szereg nowych obiektów, których realizacja nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednym z tych obiektów jest wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Inwestorzy mający w planach budowę domu jednorodzinnego nie będą zatem musieli występować o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, wystarczające będzie dokonanie właściwemu organowi zgłoszenia wraz z projektem budowlanym. Organ będzie miał 30 dni na złożenie ewentualnego sprzeciwu.

 

Powyższe uprawnienie inwestora będzie jednak dotyczyło tylko tych budynków, których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki objętej inwestycją, czyli w sytuacji, w której dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów. Obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu, zgodnie z dodanym art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy, będzie należał do podstawowych obowiązków projektanta. Będzie on zobowiązany w oparciu o przepisy techniczno-budowlane do określenia w projekcie budowlanym obszaru oddziaływania obiektu.

 

Powyższa zmiana ma spowodować po stronie inwestora oszczędności czasowe oraz finansowe (mniejszy wymagany zakres dokumentacji), zaś po stronie organów prowadzących postępowania ograniczenie skali obciążeń proceduralnych związanych dotychczas z koniecznością sporządzenia i rozesłania w każdej sprawie decyzji administracyjnej oraz przeprowadzenia procesu stwierdzania jej ostateczności.

 

Brak konieczności uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę

 

Kolejną zmianą, która ma wpłynąć na przyspieszenie procedury budowlanej, jest umożliwienie inwestorowi rozpoczęcie inwestycji bez potrzeby czekania na uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Zmiana ta pozwoli, w sytuacji gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania, zaś decyzja jest zgodna z jego wnioskiem, na pominięcie okresu oczekiwania, aż stanie się ona ostateczna, co może przyspieszy rozpoczęcie inwestycji o około 14 dni.

 

Rezygnacja z niektórych elementów projektu budowlanego

 

Uchwalona ustawa uchyla również przepisy nakazujące załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych, z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych.

 

Weryfikacja spełnienia przez budynek warunków określonych w ustawie Prawo budowlane w zakresie podłączenia do mediów będzie dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania.

 

Ponadto wprowadzony został przepis, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, zastosowanie będzie miał przepis art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tą jednak różnica, że organ wezwanie do usunięcia braków powinien wystosować nie później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

 

Brak konieczności zawiadamiania organu o dokonanych zmianach podmiotowych

 

Nowelizacja zmienia również brzmienie art. 44 ustawy Prawo budowlane, w ten sposób, że zniesiony zostaje obowiązek zawiadamiania organu o zmianach podmiotowych po stronie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Po wejściu w życie ustawy wystarczające będzie dołączenie do dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków.

 

Szybsza zgodna na użytkowanie oraz rozszerzenie katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia

 

Skróceniu uległ czas oczekiwania na milczącą zgodę na użytkowanie tj. termin, w którym urząd może zgłosić jakieś zastrzeżenia. Okres ten został skrócony z 21 na 14 dni.

 

Jednocześnie przedmiotowa nowelizacja rozszerzyła katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Łagodniejszy reżim prawny dotyczyć będzie: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie, obiektów magazynowych, takich jak: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych., jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych i rowów melioracyjnych.

 

Opłata legalizacyjna – zastosowanie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

 

W dodanym art. 49c ustawy Prawo budowlane ustawodawca jednoznaczne rozstrzygnął o możliwości stosowania do opłat legalizacyjnych przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. W ten sposób osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty legalizacyjnej będą mogły skorzystać z ulg jak w przypadku spłat zobowiązań podatkowych - odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty.

 

Stworzenie potencjalnych możliwości stosowania ulg w spłacie opłat legalizacyjnych może istotnie ułatwić legalizację obiektów budowlanych.

 

Powyższe zmiany należy ocenić pozytywnie. Mogą bowiem one wpłynąć na zmniejszenie barier proceduralnych, a tym samym skrócenie całego procesu budowlanego. Niemniej dopiero zderzenie wprowadzonych zmian z rzeczywistością oraz machiną urzędniczą pokaże czy ustawodawca poszedł w dobrą stronę.

Autor/Źródło: Wojciech RzeźnikSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.