Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
24.07.2014 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku? Musisz dbać o jego stan techniczny!

Nie wszyscy właściciele lub zarządcy budynków zdają sobie sprawę z tego, że przepisy budowlane nakładają na nich obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Oznacza to, że niezależnie od wieku budynku zobowiązane osoby muszą dbać o jego stan techniczny i przeprowadzać niezbędne remonty oraz naprawy. W tym celu każdy właściciel lub zarządca budynku powinien systematycznie dokonywać okresowych kontroli budynku, przechowywać przez cały okres jego istnienia odpowiednią dokumentację oraz prowadzić książkę obiektu.

Systematyczne kontrole stanu technicznego budynku


Warto wiedzieć, że co najmniej raz w roku właściciel lub zarządca budynku powinien przeprowadzać okresową kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Jej celem jest wyeliminowanie jakiegokolwiek zagrożenia dla życia ludzkiego. Przeprowadzanie kontroli raz w roku odnosi się do budynków o powierzchni zabudowy poniżej 2.000 m2 oraz o powierzchni dachu mniejszej niż 1.000 m2.  Natomiast w odniesieniu do budynków przekraczających powyższą wielkość taką kontrolę należy przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku. Dodatkowo, co najmniej raz na 5 lat każdy budynek musi być poddawany kontroli okresowej, która polega na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Co ważne, kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Należy pamiętać, że okresowych kontroli elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu nie muszą dokonywać właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz budynków, co do których nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę. Trzeba mieć również na uwadze, że w/w kontrole mogą przeprowadzać jedynie osoby posiadające uprawnienie budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do instalacji gazowych, elektrycznych, piorunochronnych, czy przewodów kominowych muszą to być z kolei osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że dany budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jest w nieodpowiednim stanie technicznym albo powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, zobowiązanej osobie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

 Właściciel lub zarządca musi przechowywać dokumentację budynku


Na właścicielu lub zarządcy budynku ciąży także obowiązek przechowywania przez cały okres jego istnienia dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji oraz urządzeń związanych z tym budynkiem, a także opracowań projektowych i dokumentów technicznych robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.Trzeba prowadzić książkę obiektu budowlanego


Należy pamiętać, że właściciel lub zarządca budynku musi również prowadzić książkę obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego to dokument, przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania budynku. Co istotne, obowiązek ten nie obejmuje właścicieli i zarządców domów jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego, letniskowego oraz budynków, co do których nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę. Do takiej książki obiektu budowlanego powinny być dołączone protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumentacja budynku. Jej wzór i sposób prowadzenia określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego.


Za nieprzestrzeganie przepisów grozi odpowiedzialność karna


Warto wiedzieć, że właściciel lub zarządca, który nie spełnia obowiązku utrzymania budynku w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa w jego użytkowaniu, podlega karze nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, o wartości od 10,-zł do 2.000,-zł jedna. W stosunku do takich osób może zostać także orzeczona kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 2, art. 61-66, art. 70 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134).

 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.