Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
09.09.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Czy możliwa jest zmiana w wykonywaniu zamówienia o roboty budowlane?

Prawo budowlane należy do jednych z trudniejszych polskich ustaw, wszystko przez dosyć skomplikowaną procedurę i konieczność dbania o prawidłowość wykonywania zleconych robót na każdym etapie realizacji zawartej umowy. Problem może pojawić się, gdy jedna ze stron zechce zmienić zawarte porozumienie – jak się jednak okazuje, prawo dopuszcza taką możliwość, choć pod pewnymi warunkami.

Modyfikacja istniejącej już umowy o roboty budowlane jest zatem prawnie dopuszczalna, ale tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pamiętajmy również, że warunki zmiany przedmiotowej umowy muszą zostać odpowiednio wcześnie oznaczone.Dopuszczalność zmian w wykonywaniu zamówienia o roboty budowlane opiera się na przepisach nie tyle ustawy – Prawo budowlane, co na regulacjach Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z treścią art. 144 PZP, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Pamiętajmy, że zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższej regulacji podlega unieważnieniu. Treść cytowanego przepisu jest zatem zgodna z informacjami podanymi na wstępnie niniejszego artykułu.Jak zaznaczył sąd apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 6 listopada 2012 r. (sygn. akt I ACa 813/12), art. 144 ust. 1 PZP krępuje w pewnym zakresie kontrahentów w zakresie modyfikacji stosunku zobowiązaniowego w sposób odmienny od SIWZ i dopuszcza taką możliwość tylko w sytuacjach wymienionych wyczerpująco w tym przepisie. Dotyczyć on może zatem zmiany poszczególnych istotnych postanowień umownych w drodze zgodnych oświadczeń woli wszystkich podmiotów stosunku zobowiązaniowego, natomiast nie może być źródłem roszczenia w braku zgody wszystkich kontrahentów o ingerencję w treść umowy w drodze orzeczenia sądowego. Ograniczenie odnoszące się do zakazu zmiany treści postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego nie może dotyczyć wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego uprawnień stron do odstąpienia od umowy. Skuteczności dokonanego na podstawie przepisów KC odstąpienia od umowy o roboty budowlane, zawartej w trybie zamówienia publicznego, nie można oceniać przez prymat unormowania przyjętego w art. 76 PZP. Odstąpienie od umowy należy badać w płaszczyźnie przesłanek wskazanych w przepisach KC. Zgodnie zatem z ogólną regulacją wynikającą z treści art. 353[1] KC, strony jakiejkolwiek umowy cywilnoprawnej (a taką jest umowa o roboty budowlane) mają dowolność w zakresie jej modyfikacji.


Na zakończenie warto przytoczyć stanowisko Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który zauważa, że zmiana zamówienia publicznego w czasie jego trwania może zostać uznana za istotną, jeżeli wprowadza ona warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówień, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłoby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona. Podobnie zmiana zamówienia może zostać uznana za istotną, jeśli modyfikuje ona równowagę ekonomiczną umowy na korzyść usługodawcy w sposób nieprzewidziany w warunkach pierwotnego zamówienia.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.