Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
13.11.2012 - Aneta Filipek
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Zakończenie budowy obiektu budowlanego...

Przepisy prawa budowlanego przewidują dwa tryby formalnego zakończenia budowy: zawiadomienie o zakończeniu budowy albo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Na podstawie art. 54 ustawy – Prawo budowlane, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie było wymagane pozwolenie na budowę, należy złożyć do właściwego organu zawiadomienie o zakończeniu budowy, chyba że wymagane jest pozwolenie na użytkowanie.

Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ może nałożyć w decyzji o pozwoleniu na budowę. W innych przypadkach inwestor nie musi uzyskać pozwolenia na użytkowanie ale powinien zgłosić fakt zakończenia budowy obiektu budowlanego powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego lub wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Składając jedynie zawiadomienie o zakończeniu budowy można przystąpić do użytkowania między innymi:
•    budynków mieszkalnych jednorodzinnych
•    budynków służących gospodarce rolnej
•    innych niewielkich budynków jak domy letniskowe budynki gospodarcze garaże do dwóch stanowisk włącznie.

Autor/Źródło: Aneta Filipek
To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Kontrola ta obejmuje sprawdzenie: •    zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu; •    zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym; •    wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego; •  w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu; •    uporządkowania terenu budowy.
[...]
W innych przypadkach inwestor nie musi uzyskać pozwolenia na użytkowanie ale powinien zgłosić fakt zakończenia budowy obiektu budowlanego powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego lub wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru budowlanego.
[...]
Wykonawca, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje inwestorowi dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz niezbędne instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń z tym obiektem związanych.
[...]
    o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b.
[...]
57 ust. W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.
[...]
Obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ może nałożyć w decyzji o pozwoleniu na budowę.
[...]
Przepisy prawa budowlanego nie wskazują w jakim terminie od zakończenia budowy inwestor powinien zawiadomić o tym fakcie właściwy organ.
[...]
O zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania inwestor zawiadamia: •    Państwową Inspekcję Sanitarną, •    Państwową Inspekcję Pracy, •    Państwową Straż Pożarną Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany dołączyć: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy: a.
[...]
W przypadku dokonania podczas wykonywania robót zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis.
[...]
Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia budynku do użytkowania lub uzyskania zgody na jego użytkowanie grozi grzywna, którą wymierza powiatowy inspektor nadzoru budowlanego: iloczyn stawki 5000 zł i współczynników wielkości i kategorii budynku.
[...]
. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art.
[...]
1 ustawy - Prawo budowlane).
[...]
2 ustawy - Prawo budowlane).
[...]
57 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).
[...]
Składając jedynie zawiadomienie o zakończeniu budowy można przystąpić do użytkowania między innymi: •    budynków mieszkalnych jednorodzinnych •    budynków służących gospodarce rolnej •    innych niewielkich budynków jak domy letniskowe budynki gospodarcze garaże do dwóch stanowisk włącznie.
[...]
Do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić, jeśli właściwy organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.
[...]
Dokumenty te wraz z opracowaniami projektowymi właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez cały okres istnienia obiektu.
[...]
W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony (art.
[...]
W związku z tym inwestor może to zrobić w dowolnym czasie jednak nie wolno mu rozpocząć użytkowania obiektu budowlanego przed upływem 21 dni od dokonania takiego zawiadomienia.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.