Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
20.09.2012 - Aneta Mościcka
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Opłata planistyczna

Opłata planistyczna jest pobierana od właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego na rzecz gminy. Za co jest pobierana ta opłata i ile wynosi?

Opłata planistyczna jest pobierana od właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego na rzecz gminy, jeżeli sprzedają oni nieruchomość, a w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła. Opłata ta stanowi dochód gminy i jest pobierana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Opłata planistyczna jest opłatą jednorazową i jest pobierana w wysokości nie wyższej niż 30 proc. wzrostu wartości nieruchomości. Oplata planistyczna jest nakładana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 647).

Autor/Źródło: Aneta Mościcka
To jest tylko fragment artykułu...
Aby uzyskać dostęp do pełnej treści
Jeśli nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem dołącz do nas bezpłatnie!
Opłata planistyczna jest pobierana od właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego na rzecz gminy, jeżeli sprzedają oni nieruchomość, a w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła.
[...]
Jeżeli okaże się, że uchwała rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest nieważna w całości lub w części, opłata planistyczna podlega zwrotowi na rzecz aktualnego właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
[...]
U. 647). Jeżeli okaże się, że uchwała rady gminy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest nieważna w całości lub w części, opłata planistyczna podlega zwrotowi na rzecz aktualnego właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego nieruchomości.
[...]
749, z późn. W uzasadnieniu tego wyroku NSA podkreślił, że do opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
[...]
Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty planistycznej.
[...]
Dz. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty planistycznej.
[...]
W uzasadnieniu tego wyroku NSA podkreślił, że do opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
[...]
, nr 102, poz. Opłatę planistyczną należy odróżnić od opłaty adiacenckiej, która jest nakładana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
[...]
Wysokość opłaty planistycznej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży.
[...]
Opłatę planistyczną należy odróżnić od opłaty adiacenckiej, która jest nakładana na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
[...]
Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który może ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
[...]
Dz. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, który może ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
[...]
z 2012 r. Wysokość opłaty planistycznej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się na dzień jej sprzedaży.
[...]
, poz. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
[...]
, poz. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu.
[...]
, sygn. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę planistyczną niezwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego od notariusza.
[...]
144 , art. Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.
[...]
146, art,. Przy ustaleniu opłaty adiacenckiej, różnicę między wartością, jaką ma nieruchomość po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.
[...]
147, art. Podstawa prawna: •    art.
[...]
36, art. W myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustalona w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.
[...]
4 pkt 11, art. Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na roczne i oprocentowane raty płatne w okresie do 10 lat.
[...]
647). Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.
[...]
Podstawa prawna: •    art.
[...]
Oplata planistyczna jest nakładana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
[...]
Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na roczne i oprocentowane raty płatne w okresie do 10 lat.
[...]
Opłata planistyczna jest opłatą jednorazową i jest pobierana w wysokości nie wyższej niż 30 proc.
[...]
Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości.
[...]
Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.
[...]
Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy w drodze uchwały.
[...]
Obowiązek wnoszenia opłaty adiacenckiej powstaje po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja o ustaleniu opłaty stała się ostateczna.
[...]
Opłata ta stanowi dochód gminy i jest pobierana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
[...]
Przy ustaleniu opłaty adiacenckiej, różnicę między wartością, jaką ma nieruchomość po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką miała przed ich wybudowaniem, pomniejsza się o wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, na rzecz budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej.
[...]
U. Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
[...]
U.). Zdaniem NSA, sam fakt, że opłata planistyczna stanowi dochód budżetu gminy i ma publicznoprawny charakter nie oznacza, by uznać ją za podatek w rozumieniu art.
[...]
Ustalenie i wysokość opłaty adiacenckiej zależą od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej.
[...]
W myśl przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata adiacencka to opłata ustalona w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustalona w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.
[...]
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę planistyczną niezwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego od notariusza.
[...]
Zdaniem NSA, sam fakt, że opłata planistyczna stanowi dochód budżetu gminy i ma publicznoprawny charakter nie oznacza, by uznać ją za podatek w rozumieniu art.
[...]
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.
[...]
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące opłaty planistycznej nie dają podstawy do orzekania w przedmiocie terminu do uiszczenia opłaty ani też o obowiązku zapłaty odsetek ustawowych w razie naruszenia tego terminu.
[...]
z 2012 r. Ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartości nieruchomości.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.