Jesteś tutaj:
Prawo budowlane
13.08.2012 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Pozwolenie na rozbiórkę

Rozbiórka jest jedną z form robót budowlanych. W większości przypadków nie można dokonać jej samodzielnie, gdyż wymaga to stosownego pozwolenia. Roboty zarówno te zabezpieczające, jak i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku bezzwłocznego uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. Kwestie z tym związane reguluje Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Wydanie pozwolenia na rozbiórkę
Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska a także po uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań.

Wniosek
W celu uzyskania przedmiotowego pozwolenia należy złożyć wniosek w starostwie powiatowym lub w urzędzie gminy (w przypadku przekazania mu takich uprawnień), właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na rozbiórkę można pobrać we właściwym urzędzie lub na jego stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- pozwolenie właściciela danego obiektu na dokonanie rozbiórki,
- szczegółowy szkic położenia obiektu,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu,
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.    Decyzja
Pozwolenie na rozbiórkę jest udzielane w formie decyzji administracyjnej. Wniosek najczęściej rozpatrywany jest w ciągu miesiąca a w sprawach bardziej skomplikowanych, w ciągu 2 miesięcy. Od niekorzystnej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. Osoba, która otrzymała pozwolenia na rozbiórkę jest zobowiązana prowadzić tzw. dziennik budowy oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną.Kiedy nie trzeba uzyskiwać pozwolenia?

W pewnych przypadkach nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. Takiego pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Rozbiórka tych obiektów wymaga jednak uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót. Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia rozbiórki. Do wykonywania rozbiórki można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Należy jednak pamiętać, że pozwolenie jest wymagane, w przypadku kiedy rozbiórka tych obiektów może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką. Nie jest potrzebne takie pozwolenie w przypadku rozbiórki obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki. 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.