Jesteś tutaj:
Prawo
30.12.2015 - dr n.prawnych Roman Ziembiński
Kliknij, aby ocenić:
 
3,33/12

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań umożliwiających przedsiębiorcy niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością, zawarcie układu z wierzycielami, zgodnie z nowym prawem restrukturyzacyjnym. W przyspieszonym postępowaniu układowym, po jego otwarciu, postępowania egzekucyjne będą zawieszane z mocy prawa, a dokonane zajęcia rachunku bankowego będą mogły być uchylone na mocy postanowienia sędziego-komisarza.

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego rozpoznaje się w terminie tygodnia od dnia jego złożenia

 

Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego zawiera:

 • Dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika.
 • Propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz odpisami propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia wszystkim wierzycielom.
 • Wskazanie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika.
 • Wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników.
 • Bilans dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.
 • Wykaz wierzycieli z ich oznaczeniem oraz wysokością wierzytelności.
 • Sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem z mocy prawa oraz sumę wierzytelności, która może być objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela.
 • Wykaz wierzytelności spornych oraz ich wysokość.
 • Informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów.

 

Skutkiem otwarcia przyśpieszonego postępowania układowego będzie to, iż postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego, ulegać będzie zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Co istotne z punktu widzenia organów i stron postępowania, nie będzie konieczności wydawania w tym zakresie odrębnego postanowienia. Organy egzekucyjne wyłącznie na podstawie samego postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego winny powstrzymać się od kontynuowania egzekucji. Jednakże, jak wskazuje praktyka, organy egzekucyjne nie zawsze tak robią w sytuacji, gdy nie posiadają orzeczenia dotyczącego ich konkretnego postępowania egzekucyjnego. Z powodu takiej nieprawidłowej praktyki organów egzekucyjnych wprowadzono regulację, że na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem stwierdzi zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie to będzie podlegało doręczeniu również organowi egzekucyjnemu (art. 265 ust. 1 p.r.).

 

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego będzie mógł uchylić zajęcia dokonane przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli będzie to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Podkreślić należy, że decyzja w tym zakresie nie powinna być automatyczna, lecz będzie wynikała z określonych okoliczności (art. 265 ust. 2 p.r.).

 

Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską będzie mógł w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

 

Będzie to istotna zmiana w porównaniu z obecnym stanem prawnym, w którym wierzyciel posiadający na przykład zabezpieczenie w postaci hipoteki nie kierował egzekucji do nieruchomości, lecz do środków zgromadzonych na rachunku bankowym (nie objętych żadnym zabezpieczeniem). W efekcie postawa wierzyciela posiadającego zabezpieczenie rzeczowego w istocie warunkowała dalsze prowadzenia przedsiębiorstwa przez dłużnika. W ten sposób wierzyciel rzeczowy uzyskiwał nadmiernie uprzywilejowaną pozycję w porównaniu do posiadanego zabezpieczenia. Istota zabezpieczeń rzeczowych i ich zasadne uprzywilejowanie w systemie prawnym nie powinny być podstawą do nadmiernego rozszerzania uprawnień kosztem pozostałych uczestników postępowania – w tym wypadku kosztem nie tylko dłużnika, ale również pozostałych wierzycieli, dla których z możliwością dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika bezpośrednio związana jest szansa na uzyskanie większego zaspokojenia (art. 266 p.r.).

 

Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

 

O otwarciu postępowania zawiadamia sąd właściwą izbę skarbową i właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a także znane sądowi organy egzekucyjne prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.

 

Zawiadomień nadzorcy sądowego, organów egzekucyjnych oraz zawiadomień dokonuje się w dniu otwarcia postępowania przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną!

 

Powyższe nowe procedury zawiadamiania uczestników przyspieszonego postępowania układowego są absolutną rewolucją w spojrzeniu na rzeczywistość gospodarczą i nareszcie wprowadzają sensowność obrony dłużnika i jego starań o przezwyciężanie kłopotów finansowych. Dotychczasowe rozwiązania prawne były niespójne i tworzyły fikcję gospodarczą, często bowiem dochodziło do sytuacji rozpatrywania wniosków o otwarcie określonego postępowania na podstawie nieaktualnych danych – komornik wyprzedał majątek dłużnika!

 

W postanowieniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, w postanowieniu określa się również, czy postępowanie ma charakter główny, czy uboczny.

 

Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego

 

W sytuacjach wyjątkowych sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę, jeżeli dłużnik naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu, a skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli, jeżeli sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania układu lub jeżeli dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego.

 

Postanowienie o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy jest skuteczne i wykonalne w dniu jego wydania. Dłużnik może złożyć zażalenie na postanowienie.
Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową.

 

Całkowitą nowością wprowadzoną przez nowe prawo restrukturyzacyjne jest brak możliwości wypowiedzenia przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zgody rady wierzycieli. Również umowy kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umowy rachunku bankowego, umowy poręczeń, umowy obejmujące licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancje lub akredytywy wystawione przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, bez zgody rady wierzycieli, nie mogą być wypowiedziane.

Autor/Źródło: dr n.prawnych Roman ZiembińskiWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.