Jesteś tutaj:
Praca
09.11.2014 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
5/8

Chcesz być agentem ubezpieczeniowym? Musisz odbyć szkolenie!

Ubezpieczenia stały się częścią naszego życia na tyle, że właściwie ubezpiecza się każdy. Niekiedy jest to wyraz naszej roztropności i przezorności, innym razem zaś stanowi to wykonanie obowiązków nałożonych przez prawo. Dlatego wiele osób postanawia zostać agentem ubezpieczeniowym i jako przedsiębiorca wykonywać działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń.

By móc takową działalność wykonywać, trzeba najpierw spełnić szereg wskazanych przez prawo przesłanek. Jedną z nich jest wymóg odbycia szkolenia.

 

Czym są czynności agencyjne

 

Czynności agencyjne są to czynności wykonywane w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (działalność agencyjna).

 

Kto może wykonywać czynności agencyjne

 

Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:

 • przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
 • przeciwko ochronie informacji,
 • przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przeciwko mieniu,
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
 • skarbowe;

3. daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;

4. posiada co najmniej średnie wykształcenie;

5. zdała egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń.

 

Szkolenie osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych

 

Szkolenie osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych powinno obejmować:
1. zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych:
a) zagadnienia z bloków tematycznych , takich jak:

 • pojęcie ryzyka i zdarzeń losowych;
 • miejsce i rola ubezpieczeń w gospodarce;
 • rola ubezpieczeń;
 • sumy i wartości ubezpieczenia;
 • podział ubezpieczeń według działów, grup i rodzajów;
 • podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego;
 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego;
 • zasady reprezentacji przedsiębiorców w obrocie;
 • inne przepisy prawa;
 • etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego;

b) podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w Rzeczypospolitej Polskiej,
c)  zapoznanie z dokumentacją ubezpieczeniową, w szczególności z dokumentacją związaną z zawieraniem umów ubezpieczenia i likwidacją szkód,
d)  techniki akwizycji ubezpieczeniowej i obsługi klienta;

 

2. zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywane czynności agencyjne:
a) informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych,
b) zapoznanie z dokumentami dotyczącymi wewnętrznej struktury zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie,
c) rozliczenia ilościowo-wartościowe z tytułu sprzedaży polis i inkasa składek ubezpieczeniowych,
d) ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń przeprowadzającego szkolenie.

 

W przypadku osoby, która uprzednio odbyła szkolenie z zakresu działalności danego zakładu ubezpieczeń lub na dzień złożenia przez ten zakład ubezpieczeń wniosku o wpis agenta ubezpieczeniowego do rejestru agentów ubezpieczeniowych albo wniosku o zmianę treści takiego wpisu wykonuje czynności agencyjne na rzecz tego zakładu ubezpieczeń, odbywa szkolenie w zakresie, o którym mowa wyżej w pkt. 1 (szkolenie z zakresu zagadnień ogólnych).

 

Natomiast w przypadku, gdy osoba:

 • uprzednio odbyła szkolenie w zakresie zagadnień ogólnych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych lub
 • odbyła szkolenie wymagane od osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w okresie odbywania tego szkolenia,
 • odbywa szkolenie w zakresie, o którym mowa wyżej w pkt. 2 (szkolenie z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywane czynności agencyjne).

 

Czas trwania szkolenia

 

Szkolenie trwa co najmniej 152 godziny, w tym co najmniej 104 godziny - jeżeli odbywane jest w zakresie, o którym mowa wyżej w pkt. 1, oraz co najmniej 48 godzin - jeżeli odbywane jest w zakresie, o którym mowa wyżej w pkt 2, przy czym szkolenie trwa co najmniej 12 godzin, w zakresie każdego z wymienionych tam zagadnień.

 

Czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie. Po zakończeniu szkolenia zakład ubezpieczeń niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, wydaje uczestnikowi zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

 

Podstawa prawna:
Art. 9 ustawy z dnia z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.2014.1450).

§1, §4, §5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 roku w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz.U.2005.125.1053).

Autor/Źródło: Natalia SzokWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.