Jesteś tutaj:
Windykacja
24.03.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
3,64/14

Jak napisać powództwo opozycyjne?

Do powództw przeciwegzekucyjnych należy powództwo opozycyjne i powództwo ekscendencyjne. Pierwsze z nich przysługuje dłużnikowi, natomiast drugie służy osobie trzeciej jako środek obrony przed nieprawidłową egzekucją. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące powództwa opozycyjnego. W poradniku znajdziesz odpowiedź na takie pytania jak: kiedy można wnieść powództwo opozycyjne? Do jakiego sądu należy wnieść powództwo opozycyjne? Jak prawidłowo sporządzić powództwo opozycyjne?

Uwzględnienie przez sąd powództwa opozycyjnego doprowadzi do pozbawienia lub ograniczenia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części. Co to oznacza w praktyce? Dzięki takim wybiegom dalsze prowadzenie egzekucji przez komornika w najlepszym razie będzie niemożliwe albo w przypadku, gdy sąd orzeknie o ograniczeniu tytułu wykonawczego wykonalności w części – egzekucja zostanie ograniczona do określonej kwoty. Warto zatem przeanalizować dokładnie sytuację w jakiej znajduje się dłużnik i zbadać, czy warto wnosisz powództwo przeciwegzekucyjne do sądu – jak widać może to być bardzo korzystne. Sprawdź zatem w jaki sposób sporządzić prawidłowo powództwo opozycyjne.

 

 

W jakiej sytuacji można wnieść powództwo opozycyjne?

 

Jak już zostało wspomniane, powództwo opozycyjne stanowi instrument prawny, który może wykorzystać dłużnik, który z jakiegoś powodu nie zgadza się z prowadzoną przeciwko niemu egzekucją. Za pomocą powództwa opozycyjnego można czy to zaprzeczyć okolicznościom na podstawie których egzekucja jest w toku, jak również podnieść zarzut np. spełnienia świadczenia (np. pożyczka została spłacona).

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Powództwo opozycyjne
przejdź do formularza »

 

Zgodnie bowiem z art. 848 kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 • przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;
 • po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;
 • małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

 

Nadto, jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi.

 

Do jakiego sądu należy złożyć powództwo opozycyjne?

 

Powództwo opozycyjne wnosi się bezpośrednio do sądu właściwego ze względu na okręg którym komornik prowadzi egzekucję. Teraz pozostaje jeszcze wskazać, czy będzie tym się zajmować sąd rejonowy czy okręgowy. Odnośnie właściwości rzeczowej, należy wskazać, iż wybór sądu będzie uzależniony od wartości przedmiotu sporu, którą w tym przypadku będzie określać kwota egzekwowanego przez komornika roszczenia. I tak, zgodnie z ogólną regułą sprawa, której wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych należy do właściwości sądu okręgowego, natomiast w przypadku mniejszej kwoty (poniżej 75.000 zł) – do sądu rejonowego. Pamiętaj, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek!

 

Co powinno zawierać powództwo przeciwegzekucyjne?

 

Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego to nic innego jak pismo procesowe. Wobec tego powinno zawierać stałe elementy, takie jak:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane – np. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny, ul. Przy Rondzie 7
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników – np.:

Powód: Janusz Kowalczyk, zam. przy ul. Smutnej 7/9, 31-123 Kraków, PESEL: 7602100963247 (tutaj musisz wpisać swoje dane wraz z numerem PESEL!)
 

Pozwany: Anna Nowak, zam. przy ul. Kamiennej 5, 35-952 Kraków (pozwanym nie jest komornik, a Twój wierzyciel, czyli osoba, na której wniosek zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne);

 • wskazanie wartości przedmiotu sporu – np. 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
 • oznaczenie rodzaju pisma – Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności – np.:

Niniejszym wnoszę o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie z dnia 5 stycznia 2015 r. (sygn. akt I C 1201/2014) wydanego przeciwko Januszowi Kowalczyk), oprócz tego pamiętaj, aby w uzasadnieniu pozwu o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego od razu wszystkie zarzuty, jakie możesz na tę chwilę zgłosić pod rygorem utraty prawa do powołania się na nie w dalszym toku postępowania;

 

 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników – np.:

kserokopia umowy pożyczki, potwierdzenie dokonania przelewu z tytułu pożyczki, kserokopia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, odpis pozwu wraz ze wszystkimi załącznikami, dowód uiszczenia opłaty sądowej itd.

 

Opłata od powództwa opozycyjnego

 

Powództwo opozycyjne podlega opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Zatem, jeśli komornik egzekwuje 15.000 zł, to wartość przedmiotu sporu jest równa 15.000 zł, a opłata sądowa wynosi 750 zł (15.000 zł x 5%).

 

Pamiętaj jednak, że opłata sądowa od powództwa opozycyjnego nie może wynosić mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Zatem, jeśli wartość przedmiotu sporu wynosi np. 500 zł i wyliczyłeś, że 5% wynosi 25 zł, to i tak należy wpłacić na rachunek sądu (przelewem bądź bezpośrednio w kasie sądu) 30 zł.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Powództwo opozycyjne przejdź do formularza »

 

Podstawa prawna:
art. 840 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.