Jesteś tutaj:
Windykacja
02.10.2014 - Radosław Terlecki
Kliknij, aby ocenić:
 
3,19/8

Udzielenia jakich informacji może żądać komornik sądowy?

Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów rejonowych i działających przy tych sądach komorników. Komornik jest funkcjonariuszem państwowym. Przysługują mu szczególne uprawnienia w związku z wykonywaniem obowiązków. Między innymi - w razie oporu - komornik może wezwać pomocy organów Policji. Na żądanie wierzyciela, komornik może wykorzystać odpowiednie narzędzia prawne, służące poszukiwaniu majątku dłużnika. Organ ten ma również możliwość wzywania dłużnika w celu przedstawienia przezeń wyjaśnień w sprawie posiadanego majątku. W ramach niniejszych rozważań istotna jest jednak jeszcze jedna, nadana komornikowi, prerogatywa. Mowa o możliwości żądania udzielenia informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.

Definicja oraz krąg podmiotów zobowiązanych

 

Zgodnie z przepisem art. 761 § 1 k.p.c. organ egzekucyjny może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Krąg podmiotów zobowiązanych do udzielenia właściwych informacji jest więc bardzo szeroki. Ustawodawca niewątpliwie miał na względzie dobro postępowania egzekucyjnego, biorącego za najwyższy cel zaspokojenie roszczeń wierzyciela.

 

 

Użyte przez ustawodawcę w przepisie art. 761 k.p.c. sformułowanie o "informacji niezbędnej do prowadzenia egzekucji" należy rozumieć w ten sposób, że komornikowi przysługuje prawo żądania udzielenia mu informacji, która potrzebna jest do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji. Do zakresu takich informacji, według judykatury, należy ustalenie, kto jest właścicielem zajętej rzeczy (dłużnik czy też osoba trzecia), względnie, czy danej osobie przysługuje w stosunku do zajętej rzeczy inne uprawnienie, pozwalające na zgłoszenie żądania zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 6 kwietnia 2006 r., sygn. akt: IV CSK 6/06).

 

Możliwość uchylenia się od udzielenia informacji

 

Od wykonania wyżej wskazanego żądania komornika można uchylić się w takim zakresie, w jakim, według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, można odmówić przedstawienia dokumentu lub złożenia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zadane pytanie (por. art. 761 § 2 k.p.c.).

 

Nieuzasadniona odmowa udzielenia informacji

 

Według przepisu art. 762 § 1 k.p.c. za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 k.p.c. (zobacz wyżej) albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być, na wniosek wierzyciela lub z urzędu, ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu. Warto w tym miejscu nadmienić, że ustawa nakłada na dłużnika szczególny obowiązek w tej mierze. Zgodnie z art. 761 § 3 k.p.c. dłużnik, który został zawiadomiony o wszczęciu egzekucji, obowiązany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. O obowiązku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza się dłużnika przy zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji.

 

Jeżeli żądanie udzielenia wyjaśnień lub informacji skierowane było do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywną podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjaśnień lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika było utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Przed wydaniem postanowienia organ egzekucyjny wysłucha kierownika (art. 762 § 2 k.p.c.). Wypis postanowienia o ukaraniu grzywną organ egzekucyjny doręcza osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi (art. 762 § 3 k.p.c.). W myśl postanowień kodeksu ukaranie przez organ egzekucyjny grzywną nie zwalnia osób ukaranych od odpowiedzialności karnej za niedopełnienie lub przekroczenie obowiązków służbowych (por. art. 762 § 5 k.p.c.).

 

Podstawa prawna

Art. 758, art. 761, art. 762, art. 765 § 1, art. 7971, art. 801 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).

 

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2006 r., sygn. akt: IV CSK 6/06 (tekst orzeczenia dostępny jest w bazie orzeczeń Sądu Najwyższego pod adresem http://www.sn.pl).

Autor/Źródło: Radosław TerleckiSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.