Jesteś tutaj:
Windykacja
01.09.2014 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Kiedy nadawana jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności to akt sądowy potwierdzający, że określony dokument jest tytułem egzekucyjnym i nadaje się do wykonania. Warto wiedzieć, że mogą nią być opatrzone nie tylko orzeczenia sądowe, ale również inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej a także akty notarialne oraz bankowe tytuły egzekucyjne.

Klauzula wykonalności może być nadana z urzędu lub na wniosek wierzycielaNależy pamiętać, że klauzula wykonalności jest nadawana przez sąd z urzędu lub na wniosek wierzyciela. Z urzędu klauzula jest nadawana tytułowi wydanemu w postępowaniu, które zostało lub mogło być wszczęte z urzędu, nakazowi zapłaty wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz między innymi wyrokowi zasądzającemu alimenty i wyrokowi zasądzającemu świadczenie na rzecz pracownika. Wierzyciel powinien złożyć stosowny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na piśmie i dołączyć do niego:

 

 • tytuł egzekucyjny, jeżeli nie pochodzi on od sądu,
 • zaświadczenie, że tytuł egzekucyjny podlega wykonaniu, jeżeli pochodzi on od organu administracji publicznej,
 • dokument będący dowodem zdarzenia, od którego uzależnione zostało wykonanie tytułu egzekucyjnego,
 • dokument będący dowodem przejścia uprawnienia lub obowiązku na inną osobę niewymienioną w tytule,
 • inny dokument potrzebny do uzyskania klauzuli.

 


Sąd rozpoznaje wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia. Klauzulę nadaje sąd w składzie jednego sędziego, choć w ściśle określonych wypadkach może to uczynić także referendarz sądowy. Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy albo sąd drugiej instancji, dopóki znajdują się tam akta sprawy. W przypadku, gdy tytuł pochodzi od sądu administracyjnego lub innego orzeczenia, ugody lub aktu (które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej) właściwym jest sąd rejonowy w okręgu, którego dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jeżeli tej właściwości nie można ustalić, wówczas klauzulę nadaje sąd rejonowy w okręgu, którego ma być wszczęta egzekucja. Jeżeli zaś wierzyciel zamierza wszcząć egzekucję za granicą, właściwym w tej sprawie jest sąd rejonowy, w którego okręgu tytuł został sporządzony. Nadając klauzulę wykonalności sąd bada, czy przedstawiony tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze egzekucji. W przypadku orzeczeń sądowych niepodlegających wykonaniu w drodze egzekucji, sąd stwierdza ich skuteczność, np. przy wyroku orzekającym rozwód. Nie należy zapominać, że na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Postanowienie o nadaniu lub odmowie nadania klauzuli doręcza się tylko wierzycielowi, który może je zaskarżyć w terminie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. Dla dłużnika termin ten biegnie od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji przez komornika.

 

Klauzula ma ściśle określoną treśćZazwyczaj klauzula wykonalności przybiera formę czerwonej pieczęci na tytule egzekucyjnym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia z 6 sierpnia 2014r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności ma ona następujące brzmienie:
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. /Referendarz sądowy w Sądzie ….. w .…. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.


Należy pamiętać, że w przypadku, gdy klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, wówczas opuszcza się wyrazy „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”. Jeżeli zaś klauzula umieszczona jest na orzeczeniu, w jej treści w należy zaznaczyć się, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne. Sąd, określając jej zakres, wskazuje do jakiej kwoty uprawnia on do egzekucji lub z jakich składników majątku dłużnika można ją prowadzić. Klauzula wykonalności może także określać zakres podmiotowy, czyli wskazywać osoby określone w tytule wykonawczym, co do których można prowadzić postępowanie egzekucyjne w przypadku uprawomocnienia się tytułu egzekucyjnego w stosunku tylko do niektórych pozwanych. Należy pamiętać, że tytuł egzekucyjny może zasądzać świadczenie także w walucie obcej. Wówczas sąd lub referendarz sądowy zobowiązuje komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską, a sam dokument powinien ponadto zawierać następującą treść:


„Sąd/Referendarz sądowy zobowiązuje komornika do przeliczenia świadczenia pieniężnego wyrażonego w walucie obcej na walutę polską według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia planu podziału, a jeżeli planu nie sporządza się – na dzień wypłaty kwoty wierzycielowi.”.
W treści klauzuli wykonalności ponadto wskazuje się:

 

 • numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będących osobami fizycznymi, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go, nie mając takiego obowiązku lub
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędących osobami fizycznymi, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania.

 


Podstawa prawna:


art. 781-795 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 101 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 6 sierpnia 2014r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz. U. z 2014r., poz. 1092). 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.