Jesteś tutaj:
Windykacja
22.08.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1

Gdzie należy złożyć skargę na czynności komornika?

Skarga na czynności komornika stanowi środek nadzoru sądu nad komornikiem. Skarga na czynności komornika przysługuje zarówno wierzycielowi, jak i dłużnikowi, a także osobie, która nie jest stroną postępowania egzekucyjnego, a której prawa zostały naruszone działaniami lub zaniechaniami komornika. Z uwagi na to, że złożenie skargi do niewłaściwego sądu wiąże się z niekorzystnymi skutkami procesowymi dla osoby, która taką skargę złożyła – warto zapoznać się z przepisami, które regulują tę kwestię.

Gdzie należy złożyć skargę na czynności komornika?


Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to również zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik.

 

UWAGA! Jeśli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Oznacza to, że w takim przypadku skargę na czynności komornika należy złożyć do sądu, przy którym działa ten komornik, który zgodnie z regulacją ustawową byłby właściwy miejscowo w danej sprawie.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że niestety wniesienie skargi do niewłaściwego sądu może skutkować jej odrzuceniem. Co prawda, sąd do którego została skierowana skarga przekaże ją do sądu właściwego, ale w międzyczasie może upłynąć termin do jej wniesienia. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 21 maja 2010 roku (sygn. akt III CZP 28/10) wskazał, że uregulowanie przyjęte w art. 200 k.p.c. nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy zachodzi konieczność przekazania skargi na czynność komornika przez sąd niewłaściwy sądowi właściwemu do jej rozpoznania. Art. 200 § 1 k.p.c. stanowi podstawę przekazania "sprawy" sądowi właściwemu. Jeśli zatem wniosek wszczynający sprawę egzekucyjną przed sądem jako organem egzekucyjnym skierowany zostanie do sądu niewłaściwego, sąd ten, na podstawie art. 200 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., powinien - wydając postanowienie - stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę sądowi właściwemu. Przepis art. 200 § 1 k.p.c. nie może natomiast stanowić podstawy przekazania przez sąd niewłaściwy sądowi właściwemu środka prawnego, ani innego pisma niewszczynającego postępowania w sprawie. Jak wskazano w uzasadnieniu tego postanowienia: „W judykaturze utrwalony jest pogląd, że środek zaskarżenia wniesiony do niewłaściwego sądu rodzi dla strony niekorzystne skutki procesowe (uchwała połączonych Izb: Cywilnej oraz Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 1987 r., III CZP 33/87, OSNCP 1988, nr 6, poz. 73). Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 listopada 1973 r., II CZ 183/73 (OSPiKA 1974, nr 5, poz. 97) stwierdził, że datą wniesienia rewizji przesłanej do sądu niewłaściwego jest data nadania jej przez ten sąd do sądu właściwego w urzędzie pocztowym, natomiast w postanowieniu z dnia 6 grudnia 1965 r., I PZ 80/65 (OSPiKA 1966, nr 12, poz. 277) uznał, że jeżeli sąd niewłaściwy, do którego wpłynęła rewizja, nie przekaże jej sądowi właściwemu w terminie otwartym do wniesienia tego środka prawnego, strona we wniosku o przywrócenie terminu do jego wniesienia nie może skutecznie zarzucać, że "częściowo zawinił sąd, który przetrzymał rewizję". Z orzeczeń tych, które zasługują na akceptację i są aktualne na gruncie obowiązującego systemu środków zaskarżenia, należy wyprowadzić wniosek, że środek zaskarżenia wniesiony do niewłaściwego sądu podlega przekazaniu sądowi właściwemu na podstawie niezaskarżalnego zarządzenia przewodniczącego, nie zaś na podstawie postanowienia sądu, o którym mowa w art. 200 § 1 k.p.c.”.


W jakim terminie należy złożyć skargę?


Zważywszy na powyższe należy podkreślić, że skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Następnie odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.


Podstawa prawna:


Art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.