Jesteś tutaj:
Windykacja
11.08.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5

Czym jest pomieszczenie tymczasowe?

Lokal zastępczy, lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe – te pojęcia dosyć często pojawiają się w toku czynności egzekucyjnych podejmowanych przez komorników. Będziemy mieli z nimi do czynienia najczęściej jednak wtedy, gdy dłużnik musi zostać eksmitowany z zajmowanego lokalu. Prawo nie pozwala na eksmisję na bruk – co zatem w takiej sytuacji powinien zrobić organ egzekucyjny, aby zaspokoić roszczenia wierzyciela i jednocześnie przestrzegać prawa względem dłużnika?

Opróżnienie lokalu

 

Zgodnie z treścią art. 1046 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

 

 

Pomieszczenie tymczasowe

 

Pomieszczenie tymczasowe jest zatem rozwiązaniem ustawodawcy pomagającym choć na pewien czas pomóc eksmitowanym lokatorom czy byłym właścicielom nieruchomości. Jeżeli zatem dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może on zamieszkać, komornik niezwłocznie występuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu z wnioskiem o wskazanie tymczasowego pomieszczenia. O wskazaniu tymczasowego pomieszczenia lub pomieszczenia odpowiadającego wymogom tymczasowego pomieszczenia komornik zawiadamia strony. W zawiadomieniu komornik wskazuje termin usunięcia do niego dłużnika. O wskazaniu pomieszczenia odpowiadającego wymogom tymczasowego pomieszczenia komornik zawiadamia gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

Wg Z. Merchela „Wskazanie pomieszczenia tymczasowego dla dłużnika jest równoznaczne z tym, że nie grozi mu pozostawienie bez dachu nad głową po wyprowadzeniu z lokalu podlegającego wydaniu wierzycielowi, bo wskazano mu pomieszczenie, w którym może znaleźć schronienie. Taki standard postępowania w stosunku do dłużnika podlegającego eksmisji z lokalu mieszkalnego jest konsekwencją zaciągnięcia przez państwo zobowiązania do przestrzegania art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Redakcja art. 1046 § 4 i 5 KPC świadczy o tym, że ustawodawca uwarunkował dopuszczalność opróżnienia lokalu mieszkalnego przez dłużnika od wskazania mu pomieszczenia tymczasowego. Skorzystanie przez osoby wymienione w art. 1046 § 5 KPC z możliwości wskazania dłużnikowi pomieszczenia odpowiadającego wymogom tymczasowego pomieszczenia zwalnia gminę od obowiązku wskazania tymczasowego pomieszczenia. Wskazywanie przez gminę pomieszczenia tymczasowego, w sytuacji kiedy już wskazano pomieszczenie odpowiadające jego wymogom, staje się bowiem bezprzedmiotowe”.

 

 

Definicję pomieszczenia tymczasowego odnajdziemy jednak nie w Kodeksie postępowania cywilnego, lecz w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 5a powyższego aktu prawnego, pomieszczenie tymczasowe to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 6 miesięcy. Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera się z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego

 

Wyjątek od zasady

 

Pamiętajmy przy tym, że prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli:

 • z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez tytułu prawnego;
 • dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego;
 • dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia.

 

Podstawa prawna:
[art. 1046 § 4 i 5 k.p.c. (Dz.U. z 2014 r. Nr 101 j.t.)]
[art. 2 ust. 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. Nr 150 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.