Jesteś tutaj:
Windykacja
16.07.2015 - Radosław Terlecki
Kliknij, aby ocenić:
 
4,29/7

Zobacz, czego nie zabierze Ci komornik!

Przedmiotem egzekucji w postępowaniu egzekucyjnym mogą być ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, wynagrodzenie za pracę czy przysługujące dłużnikowi prawa i wierzytelności. Warto wiedzieć jednak o określonych w Kodeksie postępowania cywilnego ograniczeniach egzekucji. Przepisy traktujące o ograniczeniu egzekucji wskazują swoisty katalog, w którym mieści się wszystko to, co nie może stanowić przedmiotu egzekucji. Innymi słowy w omawianym zbiorze ustawodawca umieścił rzeczy i prawa, z których wierzyciel – za pośrednictwem komornika – nie może zaspokoić swych wierzytelności.

Przedmiotowe ograniczenia egzekucji

 

Egzekucji nie podlegają w szczególności:

 

 •  przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu,
 •  zapasy żywności i opału – niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny – na okres jednego miesiąca,
 •  jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
 •  narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
 •  u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie,
 •  przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową,
 •  produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego (w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej) przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych (mowa tu o niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych przez właściwe podmioty narzędziach, przyrządach, urządzeniach, oprogramowaniu, artykułach i materiałach, jak również o substancjach lub ich mieszaninach przedstawianych jako posiadające właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt bądź podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia, modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne; definicje produktu leczniczego, wyrobu medycznego oraz podmiotu leczniczego znajdują się w ustawach szczególnych).

 

Ograniczenia szczególne w przypadku wszczęcia egzekucji wobec rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne

 

Kwestia ta unormowana została rozporządzeniem wykonawczym wydanym na podstawie art. 830 k.p.c. Mowa mianowicie o rozporządzeniu W sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (zwanego dalej rozporządzeniem). W myśl § 1 tegoż rozporządzenia w razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo rolne, niezależnie od przedmiotów wyłączonych spod egzekucji przez Kodeks postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają ponadto następujące przedmioty:

 

 •  jeden koń z uprzężą, a w razie braku konia – jeden źrebak lub inne zwierzę pociągowe wraz z uprzężą,
 •  w razie braku krowy – jedna jałówka lub cieliczka, niezależnie od tego, czy dłużnik posiada kozy albo owce podlegające wyłączeniu spod egzekucji na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego,
 •  jeden tryk, jedna maciora (locha) oraz 20 sztuk drobiu,
 •  podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym,
 •  zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika w danym roku gospodarczym,
 •  zwierzęta gospodarskie w połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz potomstwo w okresie: źrebaki do 5 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy,
 •  zakontraktowane zwierzęta rzeźne, jeżeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie upłynął lub nie upływa w miesiącu przeprowadzenia egzekucji,
 •  ciągnik wraz z maszynami i sprzętem współpracującym, niezbędnym do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów,
 •  zapasy paliwa i części zamienne niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych przez okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego,
 •  zapasy opału na okres sześciu miesięcy,
 •  nawozy oraz środki ochrony roślin w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego,
 •  stado podstawowe zwierząt futerkowych oraz zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę kontraktacyjną na dostawę skór tych zwierząt,
 •  stado użytkowe kur niosek w okresie pierwszych sześciu miesięcy nieśności,
 •  zapasy paszy i ściółki dla inwentarza żywego,
 •  w przypadku gospodarstwa specjalistycznego podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji,
 •  zaliczki kontraktacyjne (przez umowę kontraktacji, której definicja znajduje się w art. 613 § 1 k.c., producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać, zapłacić za nie oraz – jeżeli umowa tak stanowi – spełnić określone świadczenie dodatkowe).

 

Egzekucji nie podlega ponadto nadwyżka inwentarza żywego ponad ilości wymienione w § 1 rozporządzenia (zobacz powyżej) oraz w art. 829 pkt. 3 Kodeksu postępowania cywilnego (jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce). Stanie się tak wówczas, gdy kierownik urzędu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego dłużnika po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) uzna tę nadwyżkę za niezbędną do prowadzenia gospodarstwa. W takim przypadku egzekucji nie podlegają także zapasy paszy i ściółki niezbędne dla tego inwentarza do najbliższych zbiorów (por. § 2 ust. 1 rozporządzenia).

 

Zajęte zwierzęta gospodarskie wpisane do księgi zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogły być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli (§ 3 rozporządzenia).

 

Podstawa prawna:
Art. 829, 830 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 101 ze zm.).
Art. 613 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 121).
Art. 2 pkt. 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 ze zm.).
Art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. O wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 ze zm.).
Art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).
§ 1, § 2 ust. 1, § 3 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 16 maja 1996 r. W sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej (Dz.U. z 1996 r., nr 63, poz. 300).

Autor/Źródło: Radosław TerleckiSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.