Jesteś tutaj:
Oddłużenie
10.04.2015 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
4,27/13

Jak prawidłowo sporządzić skargę na czynność komornika?

Skarga na czynność komornika – to środek zaskarżenia, który może złożyć zarówno wierzyciel jak i dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym. Omawiany środek zaskarżenia stanowi środek nadzoru sądu nad komornikiem. Powody chęci złożenia skargi na czynność komornika mogą być różne – może być tak, że np. komornik bezzasadnie umorzył lub zawiesił postępowanie egzekucyjne lub bezzasadnie obciążył Cię kosztami egzekucji. Właśnie między innymi w takich przypadkach możesz skorzystać z instrumentu prawnego jakim jest skarga na czynność komornika.

W jakiej sytuacji można złożyć skargę na komornika?

 

Skargę na czynność komornika można złożyć nie tylko na wszelkie czynności komornika, ale także na zaniechanie dokonania przez niego określonych czynności. Uprawnionymi do złożenia skargi są strony postępowania, czyli jak już wspomniałam na początku: wierzyciel, dłużnik, jak również każda inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

 

Co powinna zawierać skarga na czynność komornika?

 

Skarga na czynność komornika powinna zawierać:

 • miejscowość oraz datę sporządzenia skargi;
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana skarga, np.:

Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli
Wydział II Cywilny
ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i ewentualnie pełnomocników, adres zamieszkania lub siedziba, numer PESEL lub nr KRS, np.:

Wierzyciel: Marian Kowalski, zam. ul. Szklana 2, 01-896 Warszawa, PESEL: 123456789

Dłużnik: Jan Nowak, zam. ul. Różana 2, 00-951 Warszawa

 • oznaczenie rodzaju pisma, np.:

Skarga wierzyciela na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli z dnia 7 kwietnia 2015 roku, wydane w sprawie sygn. KM 111/152 w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, np.

W imieniu własnym jako wierzyciel, wnoszę o uchylenie postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli z dnia 7 kwietnia 2015 roku, wydanego w sprawie sygn. KM 111/152 w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela zwrotu kosztów niniejszego postępowania.

 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników, np. dowód potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej, odpis wniosku wraz z załącznikami.
   

 

Pamiętaj, że w skardze należy określić zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również zawrzeć wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Skargę na czynności komornika przejdź do formularza »

 

Wysokość opłaty od skargi na czynność komornika

 

Skarga na czynność komornika podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł. Opłatę można uiścić w kasie sądu bądź przelewem na rachunek bankowy sądu do którego składasz skargę.

 

Do jakiego sądu należy złożyć skargę na czynność komornika?

 

Zgodnie z przepisem art. 767 § 1 na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. W związku z tym, co do zasady, sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd rejonowy przy którym działa komornik. Jednak pamiętaj, że wyjątkiem od tej zasady będzie sytuacja, gdy wierzyciel wybrał komornika innego niż przewidziany według ogólnych zasad. Wówczas skargę należy wnieść do sądu, który byłby właściwy według ogólnych reguł, czyli do sądu, przy którym działa ten komornik, który zgodnie z regulacją ustawową byłby właściwy miejscowo w danej sprawie.

 

Termin na wniesienie skargi na czynność komornika

 

Zasadą jest, że skargę na czynność komornika należy złożyć w sądzie w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone. Jeżeli jednak nie byłeś obecny przy takiej czynności, ani nie byłeś o jej terminie zawiadomiony, to termin tygodniowy liczy się od dnia zawiadomienia albo od dnia, w którym dowiedziałeś się o tej czynności. Natomiast skargę na zaniechanie przez komornika czynności należy złożyć w terminie tygodniowym od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Pamiętaj, ze skarga wniesiona do sądu po terminie zostanie odrzucona.

 

Jeśli złożyłeś skargę prawidłowo z zachowaniem terminu, to sąd prześle odpis skargi komornikowi, który w terminie 3 dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono. Co istotne, na tym etapie, komornik może jeszcze uwzględnić Twoje zarzuty bez przekazywania sprawy na drogę sądową, o czym musi zawiadomić sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Skargę na czynności komornika przejdź do formularza »

 

Podstawa prawna:
art. 767 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.