Jesteś tutaj:
Darowizny
02.07.2020 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
3,33/3

Dodatek solidarnościowy w pytaniach i odpowiedziach

Dodatek solidarnościowy to wsparcie w wysokości 1400zł dla osób, które straciły pracę w wyniku epidemii, a które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Kto może liczyć na dodatek solidarnościowy?

 

Zgodnie z zapisami ustawy dodatek przysługuje osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa ta została po 15 marca 2020 r. rozwiązana albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem jest też posiadanie okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni w 2020 r.

 

 

 

Jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dodatek solidarnościowy?

 

Dodatek przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Polski, jeżeli są:

 • obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Polski, uprawnionymi do wykonywania pracy na terytorium RP w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Komu nie przysługuje dodatek solidarnościowy?

 

Dodatek nie przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego – z wyłączeniem osób bezrobotnych podlegających takim ubezpieczeniom, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty, rolnikom. Warunku niepodlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie stosować się do osób, które zostały zgłoszone do tego ubezpieczenia jako członkowie rodziny.Czy okres pobierania zasiłku solidarnościowego  będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium?

 

Okres pobierania zasiłku solidarnościowego nie będzie wliczany do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium. Będzie natomiast wliczany do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz stażu pracy wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

 

Czy osoba uprawniona do świadczenia będzie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeni zdrowotnemu?

 

Osoba uprawniona do świadczenia będzie podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeni zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego. Składki będzie finansował w całości Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 

Czy dodatek solidarnościowy podlega opodatkowaniu?

 

Dodatek solidarnościowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.
 

 

 

Źródło:
Oficjalna strona MRPiPS.

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.