Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
03.08.2018 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
4,17/6

Nieopłacenie daniny solidarnościowej będzie surowo karane

Danina solidarnościowa wzbudza wiele kontrowersji, przede wszystkim dlatego, że stanowi ona w rzeczywistości nowy podatek, a obowiązek jego zapłaty dotknie każdego z nas. Prezentowany projekt ustawy nie pozostawia złudzeń. Zawiera on także przepisy dyscyplinujące zbuntowanych podatników. Za zaniechanie zapłaty daniny będą czekały surowe kary.

Kto musi zapłacić nowy podatek?

 

Ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakłada, że dodatkową daninę na rzecz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zapłacą:


1) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby:
 

a) pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
b) wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
c) wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 i 1104) stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 i 650),
d) wykonujące pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
e) pobierające stypendia sportowe,


f) otrzymujące świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym, świadczenie górnicze lub górniczy zasiłek socjalny lub wynagrodzenie przysługujące w okresie  świadczenia górniczego, stypendium na przekwalifikowanie lub kontraktu szkoleniowego - przewidziane w odrębnych przepisach,
g) będące żołnierzami zawodowymi oraz funkcjonariuszami niespełniającymi warunkówdo nabycia prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, za których po zwolnieniu ze służby lub rozwiązaniu stosunku pracy odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uposażenia lub wynagrodzenia wypłaconego w okresie służby lub stosunku pracy na podstawie przepisów odrębnych,
h) będące funkcjonariuszami, którzy w chwili zwolnienia ze służby spełniają jedynie warunki do nabycia prawa do policyjnej renty inwalidzkiej, w przypadku przekazania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
 

2) rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych lub spółdzielnie usług rolniczych - za swoich członków, z wyjątkiem członków, którzy wnieśli wkład gruntowy o powierzchni użytków rolnych większej niż 2 ha przeliczeniowe;
 

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub zaopatrzeniu emerytalnemu.
Obowiązek nowego podatku nie obejmie m.in. duchownych.

 

Danina solidarnościowa trafi do ZUSu, który za jej pobór potrąci stosowną opłatę

 

Składki na Fundusz opłacać się będzie za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Poboru składek na Fundusz dokona Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który następnie przekaże je na rachunek bankowy Funduszu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania. Składki ze środków otrzymanych a wymagających rozliczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia. Koszty poboru zostaną potrącone przez ZUS  w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek. Oznacza to, że taki procent zapłaconego przez nas podatku będzie de facto zarobkiem ZUSu.

 

Kary za uchybienie obowiązkowi zapłaty daniny

 

Ustawa przewiduje również karanie zbuntowanych podatników, którym nie podoła nadmierny (mówiąc delikatnie) fiskalizm państwa. W razie nieopłacania składek na Fundusz lub opłacenia ich w niższej od należnej wysokości Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obciążyć pracodawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu dodatkową opłatą w wysokości do 100% należnej kwoty składek.
Od składek na Fundusz nieopłaconych w terminie Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobierać będzie odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, 1000, 1039 i 1075).  Składki te oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, o których mowa wyżej, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub przepisów o postępowaniu cywilnym. Składki, należności z tytułu odsetek i dodatkowej opłaty są przekazywane na rachunek bankowy dysponenta Funduszu.

 

Postawa prawna:
Art. 4, art. 9 projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt z dnia 12 lipca 2018 r.).

 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.