Jesteś tutaj:
Majątek i pieniądze
04.05.2015 - Radosław Terlecki
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Poradnik przedsiębiorcy: Wniosek o interpretację przepisów prawa

Każdy przedsiębiorca, który ma wątpliwości co do dotyczącego go obowiązku uiszczania danin publicznych, może skorzystać z możliwości złożenia wniosku o interpretację przepisów prawa. Interpretacja, o której mowa, może dotyczyć stanu faktycznego mogącego zaistnieć w przyszłości, ale także takiego, który zaistniał wprawdzie w przeszłości, ale nadal wywiera skutki prawne polegające na konieczności zastosowania określonych przepisów.

Odrębne zasady udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego

 

Wstępnie należy wskazać, że ustawodawca rozróżnił tryb uzyskiwania interpretacji w sprawach podatkowych od - omawianego w ramach tego artykułu - trybu uzyskiwania interpretacji w sprawach innych danin publicznych i składek. Zasady uzyskiwania interpretacji w sprawach innych danin publicznych i składek wyznacza ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, zaś o (bardzo podobnych) zasadach udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowi Ordynacja podatkowa. W tej mierze warto zaprezentować pogląd funkcjonujący w orzecznictwie, że skoro do wniosku o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego ma zastosowanie Ordynacja podatkowa, to – a contrario – jeżeli wniosek dotyczy innych danin, wówczas podlega rozpoznaniu według uregulowań Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. uzasadnienie wyroku NSA z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt II GSK 999/13,orzeczenia.nsa.gov.pl).

 

Organ, do którego należy złożyć wniosek

 

Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w jego indywidualnej sprawie przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej.

 

Sprawy, których może dotyczyć wniosek

 

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. W judykaturze trafnie zwrócono uwagę (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt III UK 72/14, http://www.sn.pl), że chodzi tu o zarówno o takie zdarzenia, które miały miejsce w przeszłości, jak i takie, które aktualnie trwają oraz nawet takie, które mogą dopiero w przyszłości się pojawić.

 

Elementy istotne wniosku

 

Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.
 

Wniosek o wydanie interpretacji powinien zawierać również:

 • firmę (nazwę) przedsiębiorcy;
 • oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

 

Opłata

 

Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

 

Opłatę od wniosku uiszcza się na rachunek organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki.

 

Udzielenie interpretacji

 

Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

 

Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

 

Wiążący charakter interpretacji

 

Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się jednak interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

 

Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

 

Podstawa prawna
Art. 10, art. 10a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).

 

Orzecznictwo
Wyrok SN z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt III UK 72/14, http://www.sn.pl.
Wyrok NSA z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt II GSK 999/13, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.

Autor/Źródło: Radosław TerleckiSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.