Jesteś tutaj:
Spadki
22.08.2014 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2

Sprawdź, w jaki sposób możesz dokonać zbycia przyjętego spadku

W wyniku śmierci osoby fizycznej, jej prawa i obowiązki majątkowe przechodzą na jedną lub kilka osób, zgodnie z właściwymi unormowaniami Kodeksu cywilnego. Osoby te, choć są beneficjentami masy spadkowej, mogą po uprzednim przyjęciu spadku dokonać rozrządzenia w postaci jego zbycia. Możliwość taką wprost przyznają przepisy prawa spadkowego.

Czym jest umowa o zbycie spadku


Unormowanie art. 1051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej zwanej k.c.) przyznaje spadkobiercy uprawnienie zbycia przyjętego spadku lub udziału spadkowego w całości albo w części. Zgodnie ze stanowiskiem podkreślonym w doktrynie prawa spadkowego, na mocy takiej umowy następuje sukcesja generalna nabywcy w prawa i obowiązki spadkobiercy (por. J. Kremis, B. Burian (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, wyd. IV, Warszawa 2011, str. 1717). Bowiem w świetle treści art. 1052 § 1 k.c., umowa zobowiązująca do zbycia spadku przenosi spadek na nabywcę, chyba że strony inaczej postanowiły. Natomiast w art. 1053 k.c. ustawodawca wyraźnie wskazał, że nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy.

 

 

Strony umowy


Stronami umowy jest zbywca i nabywca spadku.
Zbywcą spadku może być zarówno spadkobierca ustawowy jak i testamentowy. Nabywcą zaś może być zarówno współspadkobierca jak i osoba trzecia, przy czym może to być tak osoba fizyczna, jak i osoba prawna. (Por. A. Kidyba, E. Niezbecka, Komentarz do art. 1051 Kodeksu cywilnego (w: ) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV. Spadki, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer 2012.)

 

Granice czasowe zawarcia umowy


Zbycie spadku lub udziału w nim jest możliwe do momentu, gdy spadek istnieje jako odrębna masa majątkowa. Choć ustawa nie zakreśla granic czasowych zawarcia umowy, to wydaje się, że wykluczone jest zbycie udziału w spadku po podziale spadku, a więc po formalnym zniesieniu wspólności majątku spadkowego. (Podobnie A. Kidyba, E. Niezbecka, Komentarz do art. 1051 Kodeksu cywilnego (w: ) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV. Spadki, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer 2012. Zobacz J. Kosik (w:) System prawa cywilnego, pod red. J. Piątowskiego, t. IV, Ossolineum 1986 s. 593-594.)

 

Umowa o zbycie spadku umową sprzedaży albo darowizny


Najczęściej umową o zbycie spadku będzie umowa sprzedaży bądź darowizny spadku lub udziału w spadku. Na jej podstawie spadek w całości lub w części bądź też udział w spadku w całości lub w części przechodzi na nabywcę. (por. A. Kidyba, E. Niezbecka, Komentarz do art. 1051 Kodeksu cywilnego (w: ) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV. Spadki, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer 2012.) Przykładem innej umowy przenoszącej spadek jest np. umowa spółki cywilnej (por. J. Kosik (w:) System prawa cywilnego pod red. J. Piątowskiego, t. IV, Ossolineum 1986 , s. 598).

 

Zawarcie umowy o zbycie spadku jako wykonanie zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku
Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej spadek następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do zbycia spadku, ważność umowy przenoszącej spadek zależy od istnienia tego zobowiązania.

 

Forma umowy zobowiązującej do zbycia spadku i umowy przenoszącej spadek


Umowa zobowiązująca do zbycia spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej spadek, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku. Formę tę zastrzeżono pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), a więc zbycie spadku, jak również zbycie udziału w spadku bez zachowania formy notarialnej jest nieważne (por. A. Kidyba, E. Niezbecka, Komentarz do art. 1052 Kodeksu cywilnego (w: ) Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV. Spadki, pod red. A. Kidyby, Wolters Kluwer 2012) .

 

Sytuacja prawna zbywcy spadku


Zbywca spadku zobowiązany jest do wydania tego, co wskutek zbycia, utraty lub uszkodzenia przedmiotów należących do spadku zostało uzyskane w zamian tych przedmiotów albo jako naprawienie szkody, a jeżeli zbycie spadku było odpłatne, także do wyrównania ubytku wartości powstałego przez zużycie lub rozporządzenie nieodpłatne przedmiotami należącymi do spadku. Może on też żądać od nabywcy zwrotu wydatków i nakładów poczynionych na spadek.


W razie zbycia spadku spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne poszczególnych przedmiotów należących do spadku.

 

Sytuacja prawna nabywcy spadku


Nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna. W braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych.


Korzyści i ciężary związane z przedmiotami należącymi do spadku, jak również niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na nabywcę z chwilą zawarcia umowy o zbycie spadku, chyba że umówiono się inaczej.

 

Podstawa prawna:


Art. 922, art. 1051, art. 1052, art. 1053, art. 1054, art. 1055, art. 1056, art. 1057 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

 

Literatura:


Kodeks cywilny. Komentarz, t. IV. Spadki, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer 2012.
System prawa cywilnego, red. J. Piątowski, t. IV, Ossolineum 1986.

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.