Jesteś tutaj:
Alimenty
28.04.2015 - Natalia Szok
Kliknij, aby ocenić:
 
3,62/26

Praktyczny poradnik: Czy można połączyć żądanie ustalenia ojcostwa z roszczeniami alimentacyjnymi?

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, czyli tak zwany obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Jego wyegzekwowanie jest jednak niemożliwe, jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki nie zostało ustalone. Jednak zarówno dziecko jak i jego matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. W praktyce oznacza to złożenie jednego pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty.

Obowiązek alimentacyjny wynika z więzów rodzinnych

 

Konsekwencją więzów, jakie łączą członków rodziny, jest istnienie obowiązku alimentacyjnego, stanowiącego główny element szerszego obowiązku pomocy, jaką powinny sobie świadczyć osoby pozostające w stosunku bliskiego pokrewieństwa. W stosunku między rodzicami obowiązek ten stanowi jeden z prawnych wyrazów zasady dobra dziecka, a w stosunkach między innymi uprawnionymi jest wyrazem humanizmu socjalistycznego, nakazującego niesienie pomocy ludziom nieporadnym i ludziom starym. Małoletnie dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami. Konsekwencją tej zasady jest to, że rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może utrzymać się samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. (Por. Zalecenia kierunkowe w sprawie wzmożenia ochrony rodziny w uchwale SN z dnia 9 czerwca 1976 r., sygn. akt III CZP 46/75.)

 

Ustalenie ojcostwa a roszczenia alimentacyjne

 

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
przejdź do formularza »

 

Z powyższego wynika, iż niedopuszczalne jest dochodzenie przeciwko ojcu, który nie jest mężem matki, jakichkolwiek roszczeń, których przesłanką byłoby jego ojcostwo, jeżeli ojcostwo to nie jest ustalone w sentencji orzeczenia ze skutkami erga omnes (zobacz wyrok SN z dnia 29 listopada 1972 r., sygn. akt III CRN 286/72) .

 

Kto może żądać sądowego ustalenia ojcostwa?

 

Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

 

Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.
Powództwo o ustalenie ojcostwa może wnieść także prokurator.

 

Co powinno znaleźć się w pozwie?

 

Pozew, jak każde pismo procesowe, powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.
   

Ponadto, jako że pozew jest pierwszym pismem w sprawie, powinien ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku.
   

Dodatkowo pozew powinien zawierać:

 • dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty
przejdź do formularza »

 

Do jakiego sądu wnosimy powództwo?

 

Powództwo o ustalenie ojcostwa i alimenty wnosimy do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania pozwanego. Powództwo o ustalenie ojcostwa i związane z tym roszczenie alimentacyjne wytoczyć można także według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (właściwość przemienna).

 

Zwolnienie od kosztów sądowych

 

Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych osoba dochodząca ustalenia ojcostwa oraz roszczeń z tym związanych, np. roszczeń alimentacyjnych.

 

Podstawa prawna:
Art. 84, art. 86, art. 128, art. 143 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2012.788)

Autor/Źródło: Natalia SzokSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.