Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
22.08.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Czy można odwołać się od wyroku rozwodowego?

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu orzekającym o rozwodzie, a dodatkowo jesteś przekonany, że sąd nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności masz prawo zaskarżyć ten wyrok. Przeczytaj poniższy poradnik, aby dowiedzieć się w jaki sposób można zaskarżyć wyrok w sprawie o rozwód.

Uzasadnienie wyroku o rozwód


Po pierwsze powinieneś wystąpić do sądu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wniosek o uzasadnienie wyroku należy złożyć w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie dwutygodniowym od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie był zgłoszony - od dnia zaskarżenia wyroku lub wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

 

Wniosek o uzasadnienie wyroku powinien zawierać:

 

 • datę sporządzenia wniosku oraz oznaczenie miejscowości (w prawym górnym rogu),
 • oznaczenie właściwego sądu i wydziału,
 • oznaczenie powoda i pozwanego,
 • sygnaturę akt sprawy,
 • tytuł: Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem,
 • treść wniosku

 

Przykładowa treść wniosku o uzasadnienie wyroku w sprawie o rozwód:
Działając w imieniu własnym, wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 21 sierpnia 2014 r. wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział XI Cywilny-Rodzinny w sprawie o rozwód z powództwa Jana Kowalskiego przeciwko Ewie Kowalskiej (sygn. akt I C 123/123/12) oraz o doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem na adres powoda.

 

W sprawie zawiłej, w razie niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzydzieści dni. Mając w ręce uzasadnienie wyroku, będziesz wiedzieć na czym oparł się sąd wydając taki, a nie inny wyrok. Uzasadnienie wyroku powinno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, a mianowicie: ustalenie faktów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.


Apelacja w sprawie o rozwód


Skorzystanie z prawa do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku niewątpliwie ułatwia sporządzenie apelacji. Należy bowiem wskazać, że od wyroku sądu pierwszej instancji w sprawie o rozwód przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Jeżeli jednak nie zażądałeś uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, to wówczas termin do wniesienia apelacji biegnie dla Ciebie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

 

Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, czyli powinna zawierać:

 

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.
  a ponadto zawierać:
 • oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów;
 • uzasadnienie zarzutów;
 • powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
 • wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

 

Czy możliwe jest uzupełnienie wyroku rozwodowego?


Może również zdarzyć się sytuacja, w której sąd nie orzekł o całości żądania. Wówczas strony postępowania mogą w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Wniosek o uzupełnienie wyroku co do zwrotu kosztów lub natychmiastowej wykonalności sąd może rozpoznać na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w postaci wyroku, chyba że uzupełnienie dotyczy wyłącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności.


Podstawa prawna:


art. 328 – 331, art. 351, art. 367 – 391 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.