Jesteś tutaj:
Rozwód i separacja
02.07.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Zabezpieczenie roszczeń w postępowaniu rozwodowym

Zabezpieczenie roszczeń ma na celu ochronę żądań strony postępowania sądowego, przed umyślnym lub nieumyślnym roztrwonieniem majątku przez drugą stronę przed zakończeniem całej sprawy. Warto wspomnieć, że taka możliwość pojawia się również w sprawach rozwodowych.

Proces rozwodowy jest specyficznym rodzajem postępowania cywilnego, które zmierza w zasadzie do wydania wyroku stwierdzającego trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli do rozwiązania małżeństwa. Charakteryzuje się pewnymi odmiennościami, niż inne procesy cywilne. Warto w związku z tym zapoznać się z przepisami w tym zakresie, szczególnie jeśli jedna ze stron zechce zabezpieczyć swoje roszczenia.

 Zasadniczo prawie każde roszczenie natury cywilnej podlega, krótszemu lub dłuższemu, okresowi przedawnienia. Proces rozwodowy jest z reguły bardzo rozciągnięty w czasie, a to z kolei niesie ze sobą ryzyko przedawnienia roszczeń jednego małżonka względem drugiego. Aby zapobiec takiej sytuacji, ustawodawca pozwala stronom takiego postępowania wnioskować o zabezpieczenie przysługujących im roszczeń.Czym jest zabezpieczenie w postępowaniu sądowym?


Zgodnie z treścią art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego, w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił.Pierwszym roszczeniem, które powinno zostać zabezpieczone w toku postępowania rozwodowego (czy nawet przed jego rozpoczęciem) jest żądanie alimentów. Zgodnie z treścią art. 753 KPC, W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. W takiej sytuacji sąd zawsze z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.Władza rodzicielska a zabezpieczenie


Oprócz tego każda ze stron może wnioskować o zabezpieczenie władzy rodzicielskiej (a w zasadzie jej wykonywania) względem wspólnych małoletnich dzieci, kontaktów danego rodzica z dziećmi (oraz ich uregulowania jeśli do tej pory nie miało to miejsca), czy wreszcie korzystania ze wspólnego mieszkania. Z drugiej strony każda ze stron postępowania w sprawie rozwodowej powinna pamiętać, że zabezpieczenia nie wolno dokonać, gdy chodzi o eksmisję jednego z małżonków, jak również gdy dotyczy podziału majątku wspólnego małżonków.Wniosek o zabezpieczenie


Pamiętajmy, że zabezpieczenie (niezależnie od rodzaju sprawy, w której toczy się postępowanie) nie może obejmować rzeczy, wierzytelności i praw, z których egzekucja jest wyłączona. Zabezpieczenie w przypadku sprawy rozwodowej jest udzielane zawsze na wniosek. Do udzielenia zabezpieczenia właściwy jest sąd, do którego właściwości należy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Jeżeli nie można ustalić takiego sądu, właściwy jest sąd, w którego okręgu ma być wykonane postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku tej podstawy lub w przypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia miałoby być wykonane w okręgach różnych sądów - sąd rejonowy dla m. st. Warszawy. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zgłoszony w toku postępowania rozpoznaje sąd tej instancji, w której toczy się postępowanie, z wyjątkiem przypadku, gdy sądem tym jest Sąd Najwyższy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia o dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać:

 •     wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia;
 •     uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.Jeżeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożono przed wszczęciem postępowania, należy nadto zwięźle przedstawić przedmiot sprawy. Suma zabezpieczenia nie może być wyższa od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta może obejmować także przewidywane koszty postępowania. Jeżeli w ramach zabezpieczenia obowiązany składa sumę zabezpieczenia, sumę tę umieszcza się na rachunku depozytowym sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.Złożenie wniosku w przedmiocie zabezpieczenia nie zawsze oznacza, że zabezpieczenie będzie w ogóle udzielone. Druga strona postępowania (ta przeciwko, której dochodzi się zabezpieczenia) ma bowiem możliwość złożenia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie  zabezpieczenia.


Podstawa prawna:

[art.730 k.p.c. (Dz.U.2014.101 j.t.)]

[art.753 k.p.c. (Dz.U.2014.101 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.