Jesteś tutaj:
Prawo
03.09.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Jakie dokumenty są potrzebne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku. Jeśli spełniasz warunki do przyznania zasiłku opiekuńczego, sprawdź jakie dokumenty są potrzebne do przyznania i wypłaty zasiłku.

Osoba ubezpieczona, która występuje o wypłatę zasiłku składa oświadczenie na druku ZUS Z-15. W przypadku, gdy zasiłek wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – to do jego wypłaty konieczne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na:

 

 • druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników,
 • na druku ZUS Z-3b - przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych,
 • na druku ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

 

 

Jakie dokumenty są potrzebne do wypłaty zasiłku opiekuńczego?


Generalnie, podstawowym dokumentem, który stanowi podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Należy przy tym wskazać, że dowodem, który stanowi podstawę do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki podczas pobytu za granicą jest przetłumaczone na język polski zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza. Przetłumaczone zaświadczenie powinno zawierać nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem oraz określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy. Przy czym nie jest wymagane od ubezpieczonych przetłumaczenia na język polski zaświadczeń wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, w językach urzędowych tych państw.

 

Z kolei do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8.:

 

 • w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko – dokumentem wymaganym jest oświadczenie ubezpieczonego,
 • w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej – dokumentem wymaganym jest decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację,
 • w razie porodu, choroby lub pobytu rodzica stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zawierające imię i nazwisko rodzica stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz jego imię, o ile dziecku zostało już nadane oraz pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie – dokumentem wymaganym jest zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku,
 • w przypadku choroby niani lub dziennego opiekuna, sprawujących opiekę nad dzieckiem (zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające niezdolność do pracy niani lub dziennego opiekuna powinno zawierać imię, nazwisko i PESEL niani lub dziennego opiekuna albo serię i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL, okres orzeczonej niezdolności do pracy oraz pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie lekarskie) – dokumentem wymaganym jest oświadczenie ubezpieczonego oraz potwierdzona przez ubezpieczonego za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA albo zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy z powodu choroby wystawionego na zwykłym druku, wystawionych niani lub dziennemu opiekunowi.

 

Na koniec należy wskazać, że dokumentami do wypłaty zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, w przypadku gdy matka dziecka korzystająca z zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu, są:

 

 • zaświadczenie wystawione przez szpital o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu,
 • oświadczenie ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.
Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.