Jesteś tutaj:
Prawo
03.03.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Fundusz Prewencyjny

Fundusz Prewencyjny utworzony został w ramach programu ubezpieczeniowego „Policja 2008”. Działa on na podstawie umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2008 r. pomiędzy Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną, a Komendantem Głównym Policji oraz działającymi w Policji organizacjami związków zawodowych policjantów i pracowników. Jednostki Policji dysponują Funduszem Prewencyjnym, za pośrednictwem, którego policjanci i pracownicy Policji ubezpieczeni w ramach programu „Policja 2008”, mogą korzystać z pomocy finansowej. Głównym celem funduszu jest działalność profilaktyczna i zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, ale pomoc finansowa udzielana jest także w przypadkach indywidualnych, takich między innymi jak ponoszenie przez osoby ubezpieczone kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków czy sprzętu ortopedycznego.

Część środków z tego funduszu przekazywana jest do dyspozycji poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji, które zawarły umowy ubezpieczenia w ramach Programu Ubezpieczeniowego „Policja 2008” - w wysokości odpowiadającej 6% przepisu składki dla każdej jednostki. Dodatkowo dla Komendy Głównej Policji przekazywane są środki w wysokości odpowiadającej 2% przypisu składki odprowadzonej przez wszystkie jednostki, jako fundusz centralny przeznaczony na potrzeby całej Policji. Należy podkreślić, że na szczeblu Komendy Głównej Policji funkcjonują dwa fundusze. Jeden z nich przeznaczony jest na rzecz ubezpieczonych w KGP, a drugi na rzecz ubezpieczonych policjantów i pracowników całej formacji.
 
Fundamentalnym celem działalności Funduszu Prewencyjnego jest udzielanie pomocy policjantom i pracownikom Policji ubezpieczonym w ramach programu „Policja 2008”, a także członkom ich rodzin, którzy zostali pokrzywdzeni np. w wyniku wypadku losowego, albo ciężkiej choroby. Środki te przeznaczane są także na działalność profilaktyczną i profilaktykę zdrowotną, aby zapobiegać zagrożeniom dla zdrowia i życia. Pierwszeństwo w wydatkowaniu środków funduszu ma pomoc finansowa udzielana w indywidualnych przypadkach, takich m.in. jak: ponoszenie przez ubezpieczonych kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu ortopedycznego. Możliwe jest także finansowanie innych zadań prewencyjnych, na przykład kosztów zabiegów profilaktycznych, takich jak szczepienia ochronne, zwłaszcza poza obszarem objętym zakresem świadczeń z tytułu medycyny pracy.
 
Pomoc finansowa z Funduszu Prewencyjnego udzielana jest wniosek zainteresowanego. We wniosku należy opisać przesłanki przemawiające za potrzebą udzielenia wsparcia finansowego. Wniosek taki składa się do dysponenta funduszu za pośrednictwem komisji ds. Funduszu Prewencyjnego. W Komendzie Głównej Policji funkcjonują dwie komisje, w tym Komisja Centralna, która rozpatruje wnioski kierowane z całego kraju. Do wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty o stanie zdrowia osoby, na rzecz której pomoc miałaby być udzielona. Mogą to być np. karty informacyjne leczenia, orzeczenia komisji lekarskich. Należy uwypuklić, iż niezbędnym i kluczowym elementem wymaganym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest konieczność załączenia wymaganych prawem dowodów poniesienia wydatków na cele lecznicze. Wydatki ponoszone z funduszu muszą być rozliczone na podstawie dowodów księgowych, takich jak imienne faktury i rachunki, a nie np. oświadczenia, paragony, czy faktury pro forma.

Świadczenia udzielane z Funduszu Prewencyjnego nie mają charakteru obligatoryjnego, nie mogą być przedmiotem roszczenia, a ich udzielenie uzależnione jest od decyzji właściwych dysponentów ze względu na miejsce pełnienia służby lub wykonywania pracy przez ubezpieczonego, tj. Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich oraz szkół policyjnych.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: policja

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.