Jesteś tutaj:
19.04.2010 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar wojny w zakresie dostępu do bezpłatnych leków

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Projekt ustawy wprowadza dwa rodzaje zmian. Pierwsze z nich rozszerzają uprawnienia cywilnych niewidomych ofiar wojny w zakresie dostępu do bezpłatnych leków oraz leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzonych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne. Kolejne zmiany wprowadzają czytelny model organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy, przez wyraźne określenie, że świadczenia pomocy doraźnej są świadczeniami z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielanymi przez świadczeniodawców poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, oraz udzielane w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym.
Projekt zaproponowanej regulacji zakłada uprzywilejowanie w powyższym zakresie dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych. Jednakże zasadniczym celem proponowanej regulacji jest rozszerzenie uprawnień dla tych osób w zakresie dostępu do bezpłatnych leków oznaczonych symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz leków sprowadzonych z zagranicy w warunkach tzw. importu docelowego. Chodzi oczywiście o cywilne niewidome ofiary działań wojennych, które nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, które doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt, w miejsce istniejącego obecnie bezpłatnego dostępu wyłącznie do leków znajdujących się w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, wprowadza uprawnienie dla cywilnych niewidomych ofiar wojny do otrzymywania bezpłatnie leków oznaczonych symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz leków sprowadzanych w ramach procedur importu docelowego.

 
Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w dni wolne od pracy i w święta. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej udzielane poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, w szczególności w dni wolne od pracy i w święta, są realizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna lub w ramach umów zawieranych z innymi świadczeniodawcami w sytuacji, gdy świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej nie zapewnia wyżej wymienionych świadczeń. Podstawą zawarcia, realizacji i późniejszego rozliczania umów w omawianym zakresie są zatem aktywne listy świadczeniobiorców zadeklarowanych do lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami art. 28, 55 i 56 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie, jak wynika z kilkuletnich doświadczeń funkcjonowania nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, świadczeniodawcy, mimo zawartych umów, nie realizują w stopniu zadawalającym świadczeń w przedmiotowym zakresie.
 
Zaproponowano również zmiany w sposobie organizacji udzielania świadczeń pomocy doraźnej w dni powszednie od godziny 18 do 8 rano oraz w dni wolne od pracy i w święta, m.in. przez zdefiniowanie świadczeń pomocy doraźnej oraz zmianę sposobu ich kontraktowania z zawierania umów na podstawie przepisów art. 159 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na zawieranie umów po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert i rokowań.
Powyższa zmiana w sposób znaczący poprawi jakość udzielanych świadczeń, gdyż Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał możliwość wyboru najkorzystniejszej z ofert złożonych w postępowaniu konkursowym, a tym samym wpłynie na konkurencyjność wśród świadczeniodawców, co przyczyni się do podwyższenia jakości udzielanych świadczeń i zwiększenia ich dostępności dla świadczeniobiorców. Odpowiednia zmiana w art. 55 ust. 3, przewiduje, że na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej w przedmiocie pomocy doraźnej oddział wojewódzki Funduszu będzie zawierał odrębną umowę. Natomiast ust. 4 w art. 55 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi, że świadczeniodawca podstawowej opieki zdrowotnej będzie informował świadczeniobiorców o zasadach i organizacji pomocy doraźnej, w szczególności przez umieszczenie tej informacji w miejscu udzielania świadczeń i w siedzibie świadczeniodawcy. Jednocześnie projekt zawiera odpowiednią zmianę w art. 56, zgodnie z którą składana przez świadczeniobiorcę deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie wiąże go w zakresie świadczeniodawcy udzielającego świadczeń pomocy doraźnej, co jest konsekwencją oddzielenia organizacyjnego świadczeń pomocy doraźnej od innych świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii PrawnejWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.