Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

KNF nie będzie już prowadził nadzoru

Sejm na 100 posiedzeniu w dniu 16 września 2011 roku uchwalił ustawę z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zmiana spowoduje wyłączenie spod nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Podstawowym celem przedłożonej nowelizacji jest wprowadzenie do ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) nowych zasad nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które zgodnie ze statutem funduszu nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, a także dostosowanie wymogów odnoszących się do wymienionych powyżej funduszy do nowego modelu nadzoru. W myśl wprowadzonych przepisów utworzenie funduszu, o którym mowa powyżej nie będzie wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Organ ten nie będzie także zatwierdzał statutów takich funduszy oraz zmian tych statutów, z wyłączeniem przypadku zmiany statutu w celu określenia, że certyfikaty inwestycyjne funduszu będą oferowane w drodze oferty publicznej, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu. Fundusze będą jedynie zgłaszane do Komisji, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych. Z uwagi na ryzyko wiążące się z inwestycją w fundusze inwestycyjne zamknięte, w nowelizacji zawarto przepisy ograniczające dostępność certyfikatów emitowanych przez takie fundusze dla osób fizycznych poprzez ustanowienie minimalnego poziomu inwestycji. Osoby fizyczne będą mogły nabyć certyfikaty inwestycyjne przedmiotowego funduszu, jeżeli dokonają jednorazowo zapisu na certyfikaty o wartości nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 euro.

Zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) mają na celu dostosowanie przepisów prawa krajowego do zaleceń Komisji Europejskiej i polegają na objęciu zakresem zwolnień podmiotowych instytucji wspólnego inwestowania posiadających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które spełniają łącznie określone w ustawie warunki. Wskazane ustawowo wymogi odpowiadają ograniczeniom i obowiązkom towarzyszącym tworzeniu funduszy inwestycyjnych niewymagających zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło Kancelaria Prezydenta

Data: 18.10.2011 00:00
Autor/źródło: Autor zewnętrzny
Kategoria: Prawo gospodarcze
Słowa kluczowe: fundusz, fiz, fundusz inwestycyjny zamknięty, osoba fizyczna, osoba prawna, certyfikat inwestycyjny
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.