Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Refundacja za zatrudnienie młodocianego pracownika tylko do 15 listopada

Pracodawca zatrudniający osobę młodocianą, która kształci się w formie szkolnej ma czas do 15 listopada 2007 roku, aby złożyć wniosek o przyznanie refundacji do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży właściwego ze względu na miejsce odbywania młodocianego przygotowania zawodowego. Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom okres przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o refundację w roku 2007 trwa od 1 września do 15 listopada, pod warunkiem, że pracodawca zatrudnia młodocianego pracownika kształcącego się w formie szkolnej, o czym mówi §3 ust. rozporządzenia. Z kolei zaś wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w siedzibie centrum.

Wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych, bądź młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

Wniosek o zawarcie umowy zawiera:

 • nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku o zawarcie umowy;
 • nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP;
 • oznaczenie prowadzonej działalności według PKD;
 • formę prawną prowadzonej działalności;
 • nazwę(-wy) dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • wykaz imienny młodocianych, których dotyczy wniosek o zawarcie umowy;
 • oświadczenia o:
  1. licznie pracowników, zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki;
  2. liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy;
  3. liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku o zawarcie umowy i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są u niego zatrudnieni;
  4. nieskorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń młodocianych, o których jest mowa w pkt. 7 wykazu, z innej wojewódzkiej komendy Ochotniczych Hufców Pracy
 • deklarację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy;
 • informacje o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć:

 • kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę z młodocianym,
 • oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań zawodowych i pedagogicznych osób prowadzących przygotowania zawodowe młodocianych.

Wzór wniosku o dokonanie refundacji jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Pracodawca może liczyć na następujący procent refundowanego wynagrodzenia, odpowiednio do roku nauki zatrudnionego pracownika:

 • w pierwszym roku nauki – 4%,
 • w drugim roku nauki – 5%,
 • w trzecim roku nauki – 6%.

W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy procent refundowanego wynagrodzenia zawsze wynosi 4% bez względu na okres zawarcia umowy o pracę.

Należy również pamiętać o tym, iż wielkość pomocy w przypadku małych i średnich przedsiębiorców nie może przekraczać 80% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a z kolei wielkość pomocy w przypadku przedsiębiorców innych niż mały lub średni nie może przekraczać 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

Pomoc udzielana jest do dnia 30 czerwca 2008 r., z tym, że realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2010 roku.

Data: 27.09.2007 00:00
Autor/źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kategoria: Prawo pracy, Prawo gospodarcze, Praca
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.